Friday, 21 July 2017

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมการแข่งขัน ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกาศผลการแข่งขัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF  || WORD  || Online    

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

PDF || WORD || Online    

การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

PDF  || WORD || Online    

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

PDF || WORD  || Online    

การแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์

PDF || WORD  || Online    

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

PDF || WORD  || Online    

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

PDF || WORD  || Online    

การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์

PDF || WORD  || Online    

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

PDF || WORD  || Online    

ดาวน์โหลดโปสเตอร์กิจกรรม  

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่