Saturday, 23 June 2018

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30-12.30 น. ครั้งที่ 3

View the embedded image gallery online at:
http://sci.aru.ac.th/index.php/km/140-2-3#sigFreeId19764b1a75

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่