Friday, 25 May 2018

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

View the embedded image gallery online at:
http://sci.aru.ac.th/index.php/km/138-2#sigFreeIdf5b02fcc36

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่