Wednesday, 26 July 2017
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 73
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ 2560 Written by Skanyaporn 81
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 64
เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ Written by Skanyaporn 72
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 Written by Skanyaporn 61
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 Written by Skanyaporn 21
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7,8 Written by Skanyaporn 21
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 Written by Skanyaporn 59
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 49
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 57

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่