Tuesday, 26 March 2019
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 636
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ 2560 Written by Skanyaporn 521
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 485
เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ Written by Skanyaporn 636
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 Written by Skanyaporn 533
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 Written by Skanyaporn 334
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7,8 Written by Skanyaporn 376
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 Written by Skanyaporn 360
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 321
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 373

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่