Saturday, 22 September 2018
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 490
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ 2560 Written by Skanyaporn 379
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 374
เวทีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ Written by Skanyaporn 432
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 5 Written by Skanyaporn 376
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 6 Written by Skanyaporn 255
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 7,8 Written by Skanyaporn 278
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 Written by Skanyaporn 275
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 Written by Skanyaporn 241
รายงานผลการดำเนินงานการถอดองค์ความรู้ ประเด็นความรู้ การเรียนการสอน และด้านการวิจัย ครั้งที่ 3 Written by Skanyaporn 295

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่