Monday, 22 January 2018

มคอ.7

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

   หลักสูตรคณิตศาสตร์

   หลักสูตรฟิสิกส์

   หลักสูตรเคมี

   หลักสูตรจุลชีววิทยา

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

   หลักสูตรเกษตรศาสตร์

   หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

   หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่