Saturday, 23 June 2018

มคอ.5 2558/2

  • Category: มคอ
  • Published: Thursday, 07 July 2016 04:19
  • Written by Skanyaporn
  • Hits: 543
1   นายเจริญ  จันทร์ทาโล 

5643109. การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม

5653703. ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

5644511 . วิศวกรรมคุณค่า

2   ผศ.ดร.บุญล้ำ   สุนทร  

6082304 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

5583410. เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ

5573315.. เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

6223301 การจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ

3    นางสาวชะกาแก้ว    สุดสีชัง   

5504905. โครงการวิศวกรรม 2

6063201 เทอร์โมไดนามิกส์

6084403 มลพิษทางอุตสาหกรรม

6062202 กลศาสตร์วิศวกรรม

6184202 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม

5504905. โครงการวิศวกรรม 2

5643517 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

4    นายธีรพล    ทรัพย์บุญ   

6014405 หนุ่ยนต์อุตสาหกรรม

6224201 สัมมนา

5653623 สถิติวิศวกรรมและเทคโนโลยี

5505114 สมการอนุพันธ์สามัญ

5584509 เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณเชิงเลข

5505105. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

5 นางสาวปทิตตา นาควงศ์  
6  นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์ 

 6224202 โครงการวิศวกรรมการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6083304 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

6084401 การจำลองสถานการณ์

7     นายพงศ์ธร     รักซ้อน    

5643109. การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม

6084201 การวางแผนและควบคุมการผลิต

5514311 .. การวางแผนและควบคุมการผลิต

6083303 การบำรุงรักษาทางวิศวกรรม

1

 

รศ.ศานิต

 

สวัสดิกาญจน์

 

5004306 พืชอุตสาหกรรม
5004902. ปัญหาพิเศษ
5002302 พืชไร่เศรษฐกิจ

2

  

 

นางสาวสิริวรรณ

 

 

สมิทธิอาภรณ์

 

 

5002701 โรคพืชเบื้องต้น
5003802. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2
5003904 สัมมนาทางการเกษตร
5003706 โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว
5003801 .. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1

3

  

ดร.ยุพาภรณ์ 

 

จิโรภาสภาณุวงศ์

 

5003404 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
5004411 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร
5004801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์

4

  

นายสายชล

 

สุขญาณกิจ

 

5004211 ปุ๋ยชีวภาพ
5004207 มลพิษของดินและการจัดการ

5

 

นางสาวภารดี

 

แซ่อึ้ง

 

5004106 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
5004703 หลักการควบคุมวัชพืช
5004309 พืชพลังงาน

1

 

ผศ.กรองทิพย์   

 

เนียมถนอม  

 

4111104.. สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

4114309 ระเบียบวิธีวิจัย

2

 

 

นายกฤษณะ  

 

  

กันอ่ำ   

 

 

4094405 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
4111104.. สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
4093502 สำรวจเรขาคณิต
4094802... การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์

3

 

 

ผศ.จุฑามาศ    

 

 

ศุภนคร    

 

 

4092701 .. โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์

4092401 ... แคลคูลัส 2
4092701 .. โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์
4092401 ... แคลคูลัส 2
4092401 . คณิตศาสตร์ 1

4

 

 

ดร.ศุกรวรรณ   

 

 

แซ่อึ้ง   

 

 

4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1

4111104.. สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
4111104.. สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1

5

นางสาวรุ่งรัตน์  สมานหมู่  

6

 

 

ดร.วรรณิศศา   

 

 

มุมทอง   

 

 

4093402.. สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
4092202. การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
4093201 . ทฤษฎีเซต
4091101 .. แคลคูลัส 1

7

 

 

นางสาวสิรีพัชร    

 

 

แสงสว่าง   

 

 

4091101 .. แคลคูลัส 1
4091102.. คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
4131102. ภินทนคณิตศาสตร์สำหรับศาสตร์คอมพิวเตอร์

8

 

 

นางสาวโสภิดา   

 

 

จิวประเสริฐ   

 

 

4091101 .. แคลคูลัส 1
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
4141401 วิยุตคณิต
4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

1

  

ผศ.จินดา

 

นัยผ่องศรี

 

2592201 นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์
2592203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2

 

 

  

นางสาวนพา

 

 

 

ลีละศุภพงษ์

 

 

 

4572503 การเขียนลวดลาย
4573506 งานใบตองวิจิตรศิลป์
4572305 อาหารท้องถิ่น
4572609 บ้านและการจัดการที่อยู่อาศัย
4573512 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย
4574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

3

 

 

นางนันทวรรณ

 

 

จันทร์เพ็ชร์

 

 

4571302 โภชนศาสตร์ครอบครัว
4571305 โภชนาการ
4573312 ไอศกรีมและเครื่องดื่ม
4573914 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
4574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

4

 

 

นางสาวสุนันทา

 

 

คะเนนอก

 

 

4574413 การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
4573308 อาหารเอเชีย
4573914 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
4572710 ความสัมพันธ์ในครอบครัว

5

 

นางสาวสุพิชญา

 

คำคม

 

4572911 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์
4572306 อาหารไทย
4572305 อาหารท้องถิ่น

1

 

 

 

ดร.เกตุน์ณนิภา 

 

 

 

วันชัย

 

 

 

4022202.. เคมีอนินทรีย์ 2
.4021103 เคมีพื้นฐาน
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4022204 เคมีอนินทรีย์พืน้ ฐาน
4022203.. ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

2

 

 

 

 

ดร.คงศักดิ์ 

 

 

 

 

ปัตตาฤทธิ์

 

 

 

 

4023605.. การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
4023606 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
4022605. เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4022606. ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4022601 ปริมาณวิเคราะห์
4022601 . ปริมาณวิเคราะห์
4023901 . สัมมนาเคมี 1

3

 

 

 

ผศ.ชัชฎาพร 

 

 

 

องอาจ

 

 

 

4062106 เคมีสิ่งแวดล้อม
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4022602 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
4022602. ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

4

 

 

ดร.ภควดี

 

 

สุขอนันต์

 

 

4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
4022402 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4024708 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

5

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ 

 

 

 

 

 

รุ่งพรหม

 

 

 

 

 

4022305 . เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4022306 . ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4024709. เคมีอาหาร
4022304. ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
4022303 เคมีอินทรีย์ 2
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4024308 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

6

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัทรวดี

 

 

 

 

 

 

 โตปรางกอบสิน

 

 

 

 

 

 

4022301 . เคมีอินทรีย์ 1
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
4021101 ... เคมีเบื้องต้น
4021101 . เคมีเบื้องต้น
4021101 ... เคมีเบื้องต้น
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4021107.. เคมีอินทรีย์
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021102. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

7

 

 

 

นายอภิวัฒน์ 

 

 

 

แก้วทอง

 

 

 

4021104. ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
1553602.. ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4021101 ... เคมีเบื้องต้น
4021104. ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

8

 

 

 

นางสาวจันทกานต์

 

 

 

นุชสุข

 

 

 

4023501 . ชีวเคมีพื้นฐาน
4023501 .. ชีวเคมีพื้นฐาน
4023502.. ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
4023901 . สัมมนาเคมี 1
4023503 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4023502.. ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
4024801 .. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี

1

 

 

ผศ.ศิริรัตน์ 

 

 

ศิริพรวิศาล

 

 

4033217 หลักการจัดการห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
4032204 ปฏิบัติการการจัดจำแนกแบคทีเรีย
4032203 การจัดจำแนกแบคทีเรีย
4033214 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
4033213 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์

2

 

 

ดร.สุจิตกัลยา 

 

 

มฤครัฐอินแปลง

 

 

4033501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
4032202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
4033502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
4032201 ... จุลชีววิทยา

3

 

 

 

นางชุติมา 

 

 

 

แก้วกระจาย

 

 

 

4033509 ยีสต์และเทคโนโลยี
4031101 .. ชีววิทยาเบื้องต้น
4033510 ปฏิบัติการยีสต์และเทคโนโลยี
4031102.. ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4034601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา

4

 

 

นางธนิดา 

 

 

ยงยืน

 

 

4031101 ... ชีววิทยาเบื้องต้น
.4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4031301 .. สัตววิทยา
4031101 ... ชีววิทยาเบื้องต้น

5

 

นางพัชรี 

 

สินธุนาวา

 

4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
4031101 .. ชีววิทยาเบื้องต้น
4031103.. ชีววิทยาของเซลล์

1

 

ดร.ปรัชวนี

 

พิบำรุง

 

5003204 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
5003202 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2

นายณัฐวุฒิ

จั่นทอง

5001501 หลักการเลี้ยงสัตว์

3

 

ดร.พิชิต 

 

โชดก

 

5164216 เทคโนโลยีเซลล์พืช
5161103 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

4

 

ดร.เพชรพิกุล

 

วางมูล

 

5164209 การผลิตเห็ด
5162105 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช

5

 

นายวุฒิพงษ์

 

แปงใจ

 

5163206 พืชเครื่องเทศและสมนุไพร
4033104... พันธุศาสตร์

1

 

นายจำลอง 

 

ศรีสง่า

 

4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4141702 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

2

 

นายชัยพฤกษ์

 

ชูดำ

 

4142704 เครือข่าย 1
4134703 การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย
4143702. ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

 

 

นางสาวธราภรณ์ 

 

 

สถาปิตานนท์

 

 

4141501 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
4143902 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
4144801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
4144801 . ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

 

นางรงรอง 

 

แรมสิเยอ

 

4131601 . การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4142503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

5

 

นางสุภาพร

 

ณ หนองคาย

 

4142301 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4142502. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

6

 

นางสาวสุวรรณ 

 

อาจคงหาญ

 

4143613 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4131601 . การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4143501 . การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

7

 

นายอธิบ

 

 โพทอง

 

4143611 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4143706 การจัดการและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1

 

 

นายพงระภี

 

 

ศรีสวัสดิ์

 

 

5514515 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5514501 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
6223201 การจัดการเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5514501 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
6084302 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม

2

รศ.ไพฑูรย์

สมัครกิจ

6002402 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอทางวิศวกรรม

3

 

นางสาวช่อเพชร

 

จำปี

 

5543114 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5514505. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4172203 เขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น
5653618 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานเคลื่อนไหว

4

 

ผศ.เลิศชาย

 

สถิตย์พนาวงศ์

 

5514904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6082201 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
5513301 . วิศวกรรมความปลอดภัย

5

 

 

นางสาววัชรีวรรณ

 

 

หิรัญพลาวัสถ์

 

 

5542107. ออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทยและของที่ระลึก
6083301 การจัดการองค์กรและจิตวิทยาอุตสาหกรรม
6001209 งานเชื่อมและงานโลหะ
5504802. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6

 

นายอภิชิต

 

กระจ่างเย่า

 

5514904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5514303.. การศึกษาการทำงาน
5653615 การออกแบบเว็บ

1

 

 

ดร.ภัททิรา 

 

 

หอมหวล

 

 

4012106. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
5505108. ฟิสิกส์ทั่วไป 2
4012104.. ฟิสิกส์ 2
4011601 . ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

2

 

ผศ.อร่าม 

 

ชนะโชติ

 

4011301 . ฟิสิกส์เบื้องต้น
4042101 . ดาราศาสตร์และอวกาศ

3

 

นางสาวกาญจนา 

 

สาธุพันธ์

 

4011301 . ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011601 . ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

4

นางสาวจินดาวรรณ 

ธรรมปรีชา

 

5

นายศิริวัชร์ 

อาลักษณสุวรรณ

 

1

 

  

นายจิรศักดิ์ 

 

 

ชุมวรานนท์

 

 

4132703 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
4132501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4134705 การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

2

 

 

นางสาวยุพิน 

 

 

พวกยะ

 

 

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4133204 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4141203 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
4134801 . การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

3

 

ผศ.วชิรา 

 

ปูชตรีรัตน์

 

4133503 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
4131601 . การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4132201 . โครงสร้างข้อมูล

4

 

  

ผศ.วิมล 

 

 

กิตติรักษ์ปัญญา

 

 

4131301 . การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4134901 . โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
4134902 โครงงานคอมพิวเตอร์ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวกันยาลักษณ์ 

โพธิ์ดง

 

6

 

  

นายสาโรช 

 

 

ปุริสังคหะ

 

 

4133704 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4131601 . การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4133507 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
4122604. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

7

 

นายวิโรจน์

 

ยอดสวัสดิ์

 

4133205 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4133106 การวิจัยดำเนินงาน

1

 

ผศ.ปิยธิดา

 

สุดเสนาะ

 

 

5074804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5074413 เทคโนโลยีธัญชาติ
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2

 

ผศ.พวงชมพู

 

หงษ์ชัย

 

 

5074804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

5073102. การควบคุมคุณภาพอาหาร
5073707 การวิเคราะห์อาหาร
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3

 

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ

 

 

มะลิพันธ์

 

 

 

5074804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5072502 วิศวกรรมอาหาร 1
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5073103. สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

4

 

 

ดร.พิทยา

 

 

ใจคำ

 

 

 

5074804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4113311 การวางแผนการทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

5

 

 

นางสาวสุภาวิณี

 

 

แสนทวีสุข

 

 

 

5074804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5074414 เทคโนโลยีขนมอบ
5073906 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5074421 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

1

ดร.ประดินันท์ 

รัศมีพงศ์

 4062401 . มาตรฐานกฎหมายและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

2

 

นางสาวอัณธิกา

 

เสงี่ยมใจ

 

4062404 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
4061102. หลักการจัดการสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน

3

นางสาวเบญจวรรณ 

มหิทธิรุกข์

 4062101 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

4

นางสาววัชราภรณ์

ตันติพนาทิพย์

 4062403 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

1

ผศ.คมศักดิ์

หาดขุนทด

 6042302 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2

2

ผศ.ดร.ชูสิทธิ์

ประดับเพ็ชร์

 6012301 วงจรไฟฟ้า 1

3

 

ผศ.ชาญณรงค์

 

น้อยบางยาง

 

 6001205 การควบคุมคุณภาพงานอุตสาหกรรม
6033301 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
6051203 วิศวกรรมระบบควบคุม

4

 

 

ผศ.พิเชษฐ์

 

 

ศรีสังข์งาม

 

 

 6171201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
6081201 สถิติวิศวกรรม
6012303 การใช้โปรแกรมแมทแลปสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า

5

 

 

 

นายกรุง

 

 

 

ลือวัฒนา

 

 

 

 6044302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
6042304 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2
6044302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
6022301 เครื่องจักรไฟฟ้า 1
6022302 ปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า 1
6044302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

6

 

 

 

นายสุทัศน์

 

 

 

อู่ทอง

 

 

 

 6001202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
6001207 แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม
6061203 กลศาสตร์วิศวกรรม
4012104.. ฟิสิกส์ 2
6022307 การออกแบบระบบไฟฟ้า
6061202 วัสดุวิศวกรรม
6044301 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

 

รศ.ดร.นพวรรณ

 

ธีระพันธ์เจริญ

 

 4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4072501 ... การปฐมพยาบาล
4074803. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

2

 

 

ดร.วีรภัทร

 

 

ภัทรกุล

 

 

 4072303. โภชนาการสาธารณสุข
4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4071301 สวัสดิศึกษา
4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
4074803. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

3

 

 

นางสาวขวัญศิริ

 

 

ทองพูน

 

 

 4072103 เภสัชสาธารณสุข
4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4072201 ... สุขภาพจิตชุมชน
4074803. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

4

 

 

นายวิปัศย์กร

 

 

คล้ายเกตุ

 

 

 4073601 . ระบาดวิทยาและการควบคุมโรคทางสาธารณสุข
4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4073401 . ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์

5

 

 

นางสาวอัมมันดา

 

 

ไชยกาญจน์

 

 

 4071601 . การสาธารณสุขขั้นนำและการบริหารงานสาธารณสุข
4073504.. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4073603. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น
4074815 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

6

 

 

 

ดร.ปวีณา

 

 

 

รัตนเสนา

 

 

 

 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
4072104 พยาธิวิทยาพื้นฐาน
4073801 . การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
4033301 . วิทยาภูมิคุ้มกัน
4073607. โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
4033209 ไวรัสวิทยา

1

ผศ.ดร.ชลธิชา

แก้วอนุชิต

 4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์

2

 

 

 

นายพชฏ

 

 

 

นรสิงห์

 

 

 

 4171102 สรีรวิทยาพื้นฐาน
4173302 พิษวิทยาสำหรับอาชีวอนามัย
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
4174901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4173901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

 

 

นางสาวสมปรารถนา

 

 

สุขเกษม

 

 

 4173403 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
4173701 การบริหารจัดการความปลอดภัย
4174901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4173901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4

 

 

นางสาวสุภารัตน์

 

 

ชัยกิตติภรณ์

 

 

 4172202 การออกแบบและวางผังโรงงาน
4173404 การยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน
4174901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4173901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปอดภัย

5

 

 

นางสาวเพ็ญนภา 

 

 

ภู่กันงาม

 

 

 4172401 กฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4173402 การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานและการจัดการ
4174901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4173901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่