Sunday, 05 July 2020

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

ผลการดำเนินงานหลักสูตรด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ที่

หลักสูตร

ผลการประเมิน

2557

2558

2559

2560

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

1

เกษตรศาสตร์

2.72

 ปานกลาง

 

3.54

ดี 

 

3.70

 ดี

 

3.67

 ดี

 

2

เทคโนโลยีการผลิตพืช

1.9

 น้อย

 

3.21

 ดี

 

3.40

ดี 

 

3.49

 ดี

 

3

วิศวกรรมการจัดการ

2.70

 ปานกลาง

 

3.43

 ดี

 

3.66

 ดี

 

3.46

ดี 

 

4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.58

 ปานกลาง

 

3.25

 ดี

 

3.52

 ดี

 

3.44

 ดี

 

5

วิศวกรรมไฟฟ้า

2.98

 ปานกลาง

 

3.55

 ดี

 

3.73

 ดี

 

4.04

ดีมาก 

 

6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.55

 ปานกลาง

 

2.86

 ปานกลาง

 

3.31

 ดี

 

3.58

ดี

 

7

คหกรรมศาสตร์

2.36

 ปานกลาง

 

3.18

 ดี 

 

3.46

 ดี

 

3.42

 ดี

 

8

สาธารณสุขชุมชน

3.20

ดี  

 

3.17

 ดี 

 

3.21

 ดี

 

3.53

 ดี

 

9

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.41

 ปานกลาง

 

3.12

 ดี 

 

3.47

 ดี

 

3.41

 ดี

 

10

คณิตศาสตร์

2.35

 ปานกลาง

 

3.36

 ดี 

 

3.61

 ดี

 

3.47

 ดี

 

11

เคมี

2.26

 ปานกลาง

 

3.35

ดี  

 

3.61

ดี 

 

3.66

 ดี

 

12

จุลชีววิทยา

2.43

 ปานกลาง

 

2.99

 ปานกลาง

 

3.29

 ดี

 

3.62

 ดี

 

13

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.10

 ดี 

 

3.26

 ดี 

 

3.26

 ดี

 

3.44

 ดี

 

14

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.31

 ปานกลาง

 

3.06

 ดี 

 

3.33

ดี 

 

3.01

 ดี

 

15

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.75

 น้อย

 

2.89

 ปานกลาง

 

3.26

 ดี

 

3.49

 ดี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อบัณฑิตและแถวบัณฑิตสำหรับการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย ในโครงการสร้างความตระหนักดิานสิ่งแวดล้อม (3R) 
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล มารับรางวัลในวันที่ 31 ก.ค.61 
ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง ค่ะ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  

 

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ แบบฟอร์ม บทคัดย่อ (Abstract) 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร 035-245888

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) และรายละเอียดวันเวลาขอรับใบแสดงผลการเรียน

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 -2561

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การยืนเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่