มคอ.3 2558/1

1

 

 

 

นายเจริญ

 

 

 

จันทร์ทาโล

 

 

 

6002301 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

5513504.. การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

5574608 เทคโนโลยีการออกแบบระบบดิจิตอล

6083203 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

2

 

 

ผศ.ดร.บุญล้ำ

 

 

สุนทร

 

 

5572305. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยสวิตช์แม่เหล็กและPLC

5574705. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

5574204 เทคโนโลยีการออกแบบระบบไฟฟ้า

3

 

 

นางสาวชะกาแก้ว

 

 

สุดสีชัง

 

 

6084301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

5643517 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

5514312. การจัดการอุตสาหกรรม

4

 

 

 

 

 

นายธีรพล

 

 

 

 

 

ทรัพย์บุญ

 

 

 

 

 

5574103... การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม

6001401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5505104. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

6083202 การจัดการควบคุมคุณภาพ

6082301 สถิติวิศวกรรม

5573102... การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

5

นางสาวปทิตตา

นาควงศ์

 

6

 

 

นางสาวศิรประภา

 

 

ดีประดิษฐ์

 

 

6084202 การวิจัยการดำเนินงาน

5514301 . การวิจัยการดำเนินงาน

6223501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7

 

 

 

นายพงศ์ธร

 

 

 

รักซ้อน

 

 

 

5513504.. การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

6084402 การออกแบบพารามิเตอร์

6083302 การศึกษาการทำงาน

5644514.. การควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม

1

 

 

 

รศ.ศานิต

 

 

 

สวัสดิกาญจน์

 

 

 

5002302 พืชไร่เศรษฐกิจ

5003101 .. การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

5004902 ปัญหาพิเศษเกษตร

 

2

 

 

 

 

 

นางสาวสิริวรรณ

 

 

 

 

 

สมิทธิอาภรณ์

 

 

 

 

 

4031302 กีฏวิทยา

5001101 . หลักการปลูกพืช

5002702 กีฏวิทยาเบื้องต้น

5003801 .. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1

5003802. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2

 

3

 

 

 

ดร.ยุพาภรณ์ 

 

 

 

จิโรภาสภาณุวงศ์

 

 

 

5003103... สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

5004401 หลักการพืชสวน

5004411 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชทางการเกษตร

 

4

 

 

 

นายสายชล

 

 

 

สุขญาณกิจ

 

 

 

5003203 ธาตุอาหารพืช

5002201 . ปฐพีวิทยาเบื้องต้น

5004211 ปุ๋ยชีวภาพ

 

5

 

 

นางสาวภารดี

 

 

แซ่อึ้ง

 

 

5004106 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

5004309 พืชพลังงาน

5003102... การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

1

 

 

ผศ.กรองทิพย์  

 

 

เนียมถนอม

 

 

4111104.. สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์

4113601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

 

2

 

 

 

นายกฤษณะ 

 

 

 

กันอ่ำ

 

 

 

4091201 หลักการคณิตศาสตร์

4093301 พีชคณิตนามธรรม 1

4091401 .. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

4091201 .. หลักการคณิตศาสตร์

3

 

 

 

ผศ.จุฑามาศ

 

 

 

ศุภนคร

 

 

 

4091101 .. แคลคูลัส 1

4091501 เรขาคณิตวิเคราะห์

4094504.. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

4091101 .. แคลคูลัส 1

4

 

 

ดร.ศุกรวรรณ 

 

 

แซ่อึ้ง

 

 

4094201 . ทฤษฎีจำนวน

4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1

4094406... ตัวแปรเชิงซ้อน

5

นางสาวรุ่งรัตน์ 

สมานหมู่

 

6

 

 

ดร.วรรณิศศา 

 

 

มุมทอง

 

 

4093401 .. แคลคูลัส 3

4093403 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3

4091101 .. แคลคูลัส 1

7

 

 

นางสาวสิรีพัชร 

 

 

แสงสว่าง

 

 

4094407 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1

4093605 คณิตศาสตร์ประกันภัย

4091101 .. แคลคูลัส 1

8

นางสาวโสภิดา

จิวประเสริฐ

 

1

 

 

 

 

 

ผศ.จินดา

 

 

 

 

 

นัยผ่องศรี

 

 

 

 

 

4573406 การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

4571503 การแกะสลักผักและผลไม้

4572408 ความรู้เรื่องผ้า

4571101 แนะนำคหกรรมศาสตร์

4572504 หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4574915 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

2

 

 

 

 

 

นางสาวนพา

 

 

 

 

 

ลีละศุภพงษ์

 

 

 

 

 

4572507 การจัดดอกไม้แบบธรรมชาติ

4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

4571503 การแกะสลักผักและผลไม้

4573508 เครื่องหอมและของชำร่วย

4573713 การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

4574516 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์
4574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

3

 

 

 

นางนันทวรรณ

 

 

 

จันทร์เพ็ชร์

 

 

 

4571306 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร

4572307 อาหารว่าง

4572304 การถนอมอาหาร
4574915 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์

4

 

 

 

นางสาวสุนันทา

 

 

 

คะเนนอก

 

 

 

4573311 ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก
4572404 การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
4571503 การแกะสลักผักและผลไม้
4573112 ธุรกิจและการส่งเสริมคหกรรมศาสตร์
4572405 การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4574915 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

5

 

 

 

นางสาวสุพิชญา

 

 

 

คำคม

 

 

 

4573311 ขนมอบและการแต่งหน้าเค้ก
4574313 หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4573310 อาหารอิสลาม
4574915 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
4573309 อาหารตะวันตก

1

 

 

ดร.เกตุน์ณนิภา 

 

 

วันชัย

 

 

4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4024206 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4023901 . สัมมนาเคมี 1

2

 

 

 

ดร.คงศักดิ์ 

 

 

 

ปัตตาฤทธิ์

 

 

 

4023603. การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
4023604. ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
4023607 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
4023701 ระบบควบคุมคุณภาพ
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4023901 . สัมมนาเคมี 1

3

 

 

 

ผศ.ชัชฎาพร 

 

 

 

องอาจ

 

 

 

4021101 ... เคมีเบื้องต้น
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4023703. เคมีสภาวะแวดล้อม
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4062105 เคมีวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
4023901 . สัมมนาเคมี 1

4

 

 

 

 

ดร.ภควดี

 

 

 

 

สุขอนันต์

 

 

 

 

4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4022403 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
4023702 ความปลอดภัยทางเคมี
4022405. ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

4022402 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4023901 . สัมมนาเคมี 1

5

 

 

 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ 

 

 

 

รุ่งพรหม

 

 

 

4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
4022301 . เคมีอินทรีย์ 1
4022308. เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
4023305. สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4022301 . เคมีอินทรีย์ 1
4023901 . สัมมนาเคมี 1

6

 

 

 

นางสาวภัทรวดี

 

 

 

 โตปรางกอบสิน

 

 

 

4024705 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4021102.. ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
4021107... เคมีอินทรีย์
4024903 โครงการวิจัยทางเคมี
4021101 ... เคมีเบื้องต้น
4023901 . สัมมนาเคมี 1

7

 

 

 

 

นายอภิวัฒน์ 

 

 

 

 

แก้วทอง

 

 

 

 

4000121  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4024903  โครงการวิจัยทางเคมี
4023901.  สัมมนาเคมี  1 

8

 

 

นางสาวจันทกานต์

 

 

นุชสุข

 

 

4023501 .  ชีวเคมีพื้นฐาน

4023502 .  ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน

4021101...  เคมีเบื้องต้น

1

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ศิริรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริพรวิศาล

 

 

 

 

 

 

 

4034216  ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์

4034215  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์

4034702  โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา

4033403  จุลชีววิทยาทางการเกษตร

4033406  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาของดิน

4034701  สัมมนาทางจุลชีววิทยา

4033404  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการเกษตร

4033407  การผลิตเห็ด

2

 

 

 

 

 

ดร.สุจิตกัลยา 

 

 

 

 

 

มฤครัฐอินแปลง

 

 

 

 

 

4032201...  จุลชีววิทยา

4032202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

4034702  โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา

4034701  สัมมนาทางจุลชีววิทยา

4033405  จุลชีววิทยาของดิน

4032202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3

 

 

 

 

 

 

 

นางชุติมา 

 

 

 

 

 

 

 

แก้วกระจาย

 

 

 

 

 

 

 

4032202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

4000121  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

4033205 .  ราวิทยาเบื้องต้น

4034702  โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา

4031102..  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น

4033206  ปฏิบัติการราวิทยา

4034701  สัมมนาทางจุลชีววิทยา

4031101..  ชีววิทยาเบื้องต้น

4

 

 

 

 

 

 

 

นางธนิดา 

 

 

 

 

 

 

 

ยงยืน

 

 

 

 

 

 

 

4033101..  นิเวศวิทยา

4000121  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

4031102..  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น .

4031102  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น

4034702  โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา

4031101..  ชีววิทยาเบื้องต้น

4034701  สัมมนาทางจุลชีววิทยา

5

 

 

 

 

 

 

นางพัชรี 

 

 

 

 

 

 

สินธุนาวา

 

 

 

 

 

 

4033207  สาหร่ายวิทยา

4033104...  พันธุศาสตร์

4034702  โครงการวิจัยทางจุลชีววิทยา

4031102..  ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น

4034701  สัมมนาทางจุลชีววิทยา

4031101..  ชีววิทยาเบื้องต้น

4033208  ปฏิบัติการสาหร่ายวิทยา

1

 

 

ดร.ปรัชวนี

 

 

พิบำรุง

 

 

5013301  การอนุรักษ์ดินและน้ำ

5162104  ปฐพีวิทยาเบื้องต้น  

5003202  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

2

 

นายณัฐวุฒิ

 

จั่นทอง

 

5004601 หลักการส่งเสริมการเกษตร
5003504 การผลิตสุกร
4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

3

 

ดร.พิชิต 

 

โชดก

 

5161102 เทคโนโลยีการผลิตพืชเบื้องต้น
5163205 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4

ดร.เพชรพิกุล

วางมูล

4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
5164209 การผลิตเห็ด

5

 

นายวุฒิพงษ์

 

แปงใจ

 

4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

5161101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช

1

นายจำลอง 

ศรีสง่า

 4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

2

 

 

 

 

นายชัยพฤกษ์

 

 

 

 

ชูดำ

 

 

 

 

4131701 ตรรกะดิจิทัล

4142705 เครือข่าย 2

4142706 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ

4143704 การพัฒนาระบบประยุกต์ไร้สาย

4133701 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย

3

 

 

นางสาวธราภรณ์ 

 

 

สถาปิตานนท์

 

 

4143603. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
4122604. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4131601 . การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
4172501 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอาชีวอนามัย
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4

 

 

 

นางรงรอง 

 

 

 

แรมสิเยอ

 

 

 

4142201 โครงสร้างข้อมูล
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4143904 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4143401 การสืบค้นสารสนเทศ
4143104 การประยุกต์ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4141101 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

 

นางสุภาพร

 

ณ หนองคาย

 

4143502 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
4143903 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

6

 

 

นางสาวสุวรรณ 

 

 

อาจคงหาญ

 

 

4142605 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
4142606 การจัดการเว็บไซต์
4144601 ระบบการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ
4143901 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4143609 ระบบสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า

7

 

 

นายอธิบ

 

 

โพทอง

 

 

4141204 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
4143612 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้งาน
4144901 โครงงานนักศึกษา
4144902 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

1

นายพงระภี

ศรีสวัสดิ์

 

2

 

รศ.ไพฑูรย์

 

สมัครกิจ

 

5505110 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิศวกรรม
6002401 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางวิศวกรรม

3

 

 

นางสาวช่อเพชร

 

 

จำปี

 

 

5513501 . กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
5503101 . คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
5653619 การออกแบบมัลติมิเดียและกราฟิกโฆษณา
5653617 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบงาน 3 มิติ

4

 

ผศ.เลิศชาย

 

สถิตย์พนาวงศ์

 

6082302 กรรมวิธีการผลิต
5513101 . วัสดุศาสตร์
6062201 วัสดุวิศวกรรม

5

 

 

นางสาววัชรีวรรณ

 

 

หิรัญพลาวัสถ์

 

 

5514306. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
5541102. หลักการออกแบบและเทคนิคการทำหุ่นจำลอง
6002210 งานไม้และงานก่อสร้าง
6001208 งานฝึกฝีมือ
5541103. วาดเส้นและการออกแบบ

6

 

 

นายอภิชิต

 

 

กระจ่างเย่า

 

 

5614107. เทคโนโลยีแคด-แคม
5513202.. เขียนแบบวิศวกรรม
5543107. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
6061201 . เขียนแบบวิศวกรรม

1

 

ดร.ภัททิรา 

 

หอมหวล

 

4011301 .. ฟิสิกส์ 1
4011302.. ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

2

 

ผศ.อร่าม 

 

ชนะโชติ

 

4011301 .. ฟิสิกส์ 1
4053105 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
4012104 ฟิสิกส์พื้นฐาน

3

 

นางสาวกาญจนา 

 

สาธุพันธ์

 

4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
4011301 . ฟิสิกส์เบื้องต้น
4011601 . ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น

4

นางสาวจินดาวรรณ 

ธรรมปรีชา

 

5

นายศิริวัชร์ 

อาลักษณสุวรรณ

 

1

 

 

 

  

นายจิรศักดิ์ 

 

 

 

 

ชุมวรานนท์

 

 

 

 

4132401 ระบบปฏิบัติการ

2592203 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

4134705 การบริหารความมั่นคงของคอมพิวเตอร์

4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

2

 

 

 

  

 

นางสาวยุพิน 

 

 

 

 

 

พวกยะ

 

 

 

 

 

4142203 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล

4132202 ระบบฐานข้อมุล

4131302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

4142202 การออกแบบระบบฐานข้อมูล

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 

3

 

 

 

 

ผศ.วชิรา 

 

 

 

 

ปูชตรีรัตน์

 

 

 

 

4133201 การทำเหมืองข้อมูล

4132301 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4132201 โครงสร้างข้อมูล

 

4

 

 

  

ผศ.วิมล 

 

 

 

กิตติรักษ์ปัญญา

 

 

 

4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4131101 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

4133901 สัมมนาคอมพิวเตอร์

 

5

 

 

 

 

นางสาวกันยาลักษณ์ 

 

 

 

 

โพธิ์ดง

 

 

 

 

4000109 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4133304 ปัญญาประดิษฐ์

4134902 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

4134901 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

 

6

 

  

 

 

นายสาโรช 

 

 

 

 

ปุริสังคหะ

 

 

 

 

4133502 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4132701 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

 

7

 

  

 

นายวิโรจน์

 

 

 

ยอดสวัสดิ์

 

 

 

4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

4133202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4000120 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

4131601 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป

1

 

ผศ.ปิยธิดา

 

สุดเสนาะ

 

5073601 . อาหารและโภชนาการ
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5072307 การแปรรูปอาหาร 1

2

 

ผศ.พวงชมพู

 

หงษ์ชัย

 

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5073706 เคมีอาหาร

3

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ

 

มะลิพันธ์

 

5073304 การแปรรูปอาหาร 2
5073504 วิศวกรรมอาหาร 2
4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

4

 

ดร.พิทยา

 

ใจคำ

 

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5073202. จุลชีววิทยาทางอาหาร
5073203 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

5

 

นางสาวสุภาวิณี

 

แสนทวีสุข

 

4000111 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
5074414 เทคโนโลยีขนมอบ
5074415 เทคโนโลยีนม

1

ดร.ประดินันท์ 

รัศมีพงศ์

4062104 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

2

 

นางสาวอัณธิกา

 

เสงี่ยมใจ

 

4173601 อนามัยสิ่งแวดล้อม
4073305. อนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักการสุขาภิบาล

3

 

นางสาวเบญจวรรณ 

 

มหิทธิรุกข์

 

4061101 .. นิเวศวิทยากับสิ่งแวดล้อม
4062301 เทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

4

นางสาววัชราภรณ์

ตันติพนาทิพย์

 

1

 

ผศ.คมศักดิ์

 

หาดขุนทด

 

6001203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
6042301 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
6043303 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

2

ผศ.ดร.ชูสิทธิ์

ประดับเพ็ชร์

 6043301 สัญญาณและระบบ

3

 

 

ผศ.ชาญณรงค์

 

 

น้อยบางยาง

 

 

4000121 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
6051202 การวัดทางอุตสาหกรรม
6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
6061201 เขียนแบบวิศวกรรม
6001205 การควบคุมคุณภาพงานอุตสาหกรรม

4

 

 

ผศ.พิเชษฐ์

 

 

ศรีสังข์งาม

 

 

1134701 พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา

6042305 การออกแบบระบบดิจิตอล
6043409 ระบบคอมพิวเตอร์และสมองกลฝังตัว
6042306 ปฏิบัติการการออกแบบระบบดิจิตอล

5

 

นายกรุง

 

ลือวัฒนา

 

6042303 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1
6022305 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 1
6051201 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

6

 

 

 

นายสุทัศน์

 

 

 

อู่ทอง

 

 

 

6044302 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
6081202 ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
6043302 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
6001204 ระเบียบวิธีเชิงเลข
6001201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
6012302 วงจรไฟฟ้า 2
6044301 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1

1

รศ.ดร.นพวรรณ

ธีระพันธ์เจริญ

4073502.. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2

 

ดร.วีรภัทร

 

ภัทรกุล

 

4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
4071301 สวัสดิศึกษา
4074901 . สัมมนาสาธารณสุข

3

 

นางสาวขวัญศิริ

 

ทองพูน

 

4073304. การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
4072205 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
4074901 . สัมมนาสาธารณสุข

4

 

 

นายวิปัศย์กร

 

 

คล้ายเกตุ

 

 

4074701 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา
4073202.. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
4074901 . สัมมนาสาธารณสุข
4074701 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา

5

 

นางสาวอัมมันดา

 

ไชยกาญจน์

 

4074504 การสร้างเสริมสุขภาพเชิงบูรณาการ
4073503.. ปัญหาสุขภาพและการควบคุมป้องกัน
4074901 . สัมมนาสาธารณสุข

6

 

 

ดร.ปวีณา

 

 

รัตนเสนา

 

 

4072102. จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
4073601 . ระบาดวิทยาและการควบคุมโรคทางสาธารณสุข
4073508 การแพทย์แผนไทย
4074901 . สัมมนาสาธารณสุข
4072101 . กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

1

ผศ.ดร.ชลธิชา

แก้วอนุชิต

4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์

2

 

 

 

นายพชฏ

 

 

 

นรสิงห์

 

 

 

4171101 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
4072302. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานสาธารณสุข
4173303 อาชีวเวชศาสตร์
4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4000119 เพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3

 

 

นางสาวสมปรารถนา

 

 

สุขเกษม

 

 

4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4172201 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4174401 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอาชีวอนามัย
4174801 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัย

4

 

 

 

นางสาวสุภารัตน์

 

 

 

ชัยกิตติภรณ์

 

 

 

4173401 การป้องกันอุบัติภัยและระงับอัคคีภัย
4172301 การปฐมพยาบาล
4171401 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4174201 เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ
4174903 การสัมมนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5

 

 

นางสาวเพ็ญนภา 

 

 

ภู่กันงาม

 

 

4173602 มลพิษและการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรร
4173603 การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
4173301 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภั
4171601 พฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม