Monday, 22 January 2018
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

Previous Next
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •   รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
    นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
    นางสาวช่อเพชร จำปี
    นายอภิชิต กระจ่างเย่า
    นางสาววัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 •   นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
    รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
    นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
    ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์
    นายสายชล สุขญาณกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 •   ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ บรรณสาร
    นายกฤษณะ กันอ่ำ
    นางสาวสิริพัชร แสงสว่าง
    ดร.วรรณิศา มุมทอง
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ เนียมถนอม

   

  นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่

   

  นางสาวโสภิดา จิวประเสริฐ

   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 •   นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
    นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
    นางสาวสุนันทา คะเนนอก
    นางสาวสุพิชญา คำคม
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร องอาจ
    ดร.ภควดี สุขอนันต์
    นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย
    นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน
    ดร.จันทกานต์ นุชสุข
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 •   ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
    นางชุติมา แก้วกระจาย
    นางธนิดา ยงยืน
      นางพัชรี สินธุนาวา
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 •   ดร.เพชรพิกุล วางมูล
    นายณัฐวุฒิ จั่นทอง
    ดร.ปรัชวนี พิบำรุง
     
  ดร.วุฒิพงศ์ แปงใจ
    ดร.พิชิต โชดก
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     นายอธิบ โพทอง
      นางรงรอง แรมสิเยอ
      นางสุภาพร ณ หนองคาย
      นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
    นายจำลอง ศรีสง่า
    นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
    นางสาวยุพิน พวกยะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์
    นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
    นายสาโรช ปุริสังคหะ
    นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
    นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา สุดเสนาะ
    นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
    นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
    ดร.พิทยา ใจคำ
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •   นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
    ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
    ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 •   รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
    ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
    นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
    ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •   นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
    นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
      นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
    นายพชฏ นรสิงห์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร
    นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
    นายเจริญ จันทร์ทาโล
    นายธีรพล ทรัพย์บุญ
    นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
    นางสาวปทิตตา นาควงษ์
    นายพงศ์ธร รักซ้อน
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •   ดร.กรุง ลือวัฒนา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
    นายสุทัศน์ อู่ทอง
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 •   นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์
    ดร.ภัททิรา หอมหวล
    นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา
    นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ประกาศผลการตัดสินโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด คลิปสั้น สำนึกไกล ขยะลดได้ด้วย 3R

กำหนดการงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 60

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม google app 27-28 พฤษภาคม 2560

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 1 - 4)

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

ให้นักศึกษาภาคปกติรุ่นปี2558 และรุ่นปี2559 เข้าทดสอบ Post test ในโปรแกรมSpeexx ครั้งที่2

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร=>>(http://2014.aru.ac.th/index.php/bosure)
***สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตาและเด็กดีมีที่เรียน

สาขาอาชีวอนามัย รับสมัครนักศึกษา ปี 2560

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่