Thursday, 13 August 2020

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงานหลักสูตรด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ที่

หลักสูตร

ผลการประเมิน

2557

2558

2559

2560

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

คะแนน

ระดับคุณภาพ

QIP

1

เกษตรศาสตร์

2.72

 ปานกลาง

 

3.54

ดี 

 

3.70

 ดี

 

3.67

 ดี

 

2

เทคโนโลยีการผลิตพืช

1.9

 น้อย

 

3.21

 ดี

 

3.40

ดี 

 

3.49

 ดี

 

3

วิศวกรรมการจัดการ

2.70

 ปานกลาง

 

3.43

 ดี

 

3.66

 ดี

 

3.46

ดี 

 

4

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.58

 ปานกลาง

 

3.25

 ดี

 

3.52

 ดี

 

3.44

 ดี

 

5

วิศวกรรมไฟฟ้า

2.98

 ปานกลาง

 

3.55

 ดี

 

3.73

 ดี

 

4.04

ดีมาก 

 

6

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.55

 ปานกลาง

 

2.86

 ปานกลาง

 

3.31

 ดี

 

3.58

ดี

 

7

คหกรรมศาสตร์

2.36

 ปานกลาง

 

3.18

 ดี 

 

3.46

 ดี

 

3.42

 ดี

 

8

สาธารณสุขชุมชน

3.20

ดี  

 

3.17

 ดี 

 

3.21

 ดี

 

3.53

 ดี

 

9

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.41

 ปานกลาง

 

3.12

 ดี 

 

3.47

 ดี

 

3.41

 ดี

 

10

คณิตศาสตร์

2.35

 ปานกลาง

 

3.36

 ดี 

 

3.61

 ดี

 

3.47

 ดี

 

11

เคมี

2.26

 ปานกลาง

 

3.35

ดี  

 

3.61

ดี 

 

3.66

 ดี

 

12

จุลชีววิทยา

2.43

 ปานกลาง

 

2.99

 ปานกลาง

 

3.29

 ดี

 

3.62

 ดี

 

13

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3.10

 ดี 

 

3.26

 ดี 

 

3.26

 ดี

 

3.44

 ดี

 

14

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.31

 ปานกลาง

 

3.06

 ดี 

 

3.33

ดี 

 

3.01

 ดี

 

15

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

1.75

 น้อย

 

2.89

 ปานกลาง

 

3.26

 ดี

 

3.49

 ดี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่