Sunday, 19 August 2018

โครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10-11 กันยายน 2559 คณะได้จัดโครงการดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด ณ บริเวณโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่