Wednesday, 23 May 2018

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่