Saturday, 23 June 2018

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และได้รับเกียรตืจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานวางพานพุ่ม พร้อมด้วย รศ.ดรนพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิธีแห่งนวัตกรรม" จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่