Saturday, 23 June 2018

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ : คหกรรมศาสตร์

ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สาขาคหกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในสายอาชีพ : คหกรรมศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการเรียนรวม เวลา 8.30 - 16.30 น โดยมีอาจารย์สุนันทา คะเนนอกให้เกียรติเป็นวิทยากรและมีรายอาหารดังนี้ ยำวุ้นเส้น น้ำพริกกะปิปลาทูทอด ต้มยำกุ้ง ต้มโค้งปลาช่อนย่าง ฉู่ฉี่ปลาทูสด ผัดไทย กล้วยบวชชี ฝอยทอง ผัดกระเพรา ต้มยำกุ้ง ต้มยำปลากระพง ในการจัดอบรมครั้งนี้

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่