Saturday, 23 June 2018

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน JOBTOPGUN

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน นักศีกษาชั้นปีที่ 4
วิทยากรมาจากบริษัท JOBTOPGUN

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่