Thursday, 19 July 2018

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่