Saturday, 23 June 2018

การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่ 2 กิจกรรมช่วงที่ 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่ 2
(เฉพาะผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่