Saturday, 23 June 2018

การวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนันสนุน เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง ศว 108 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่