Wednesday, 23 May 2018
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Author Hits
ต้อนรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร จาก สสวท. Written by Skanyaporn 6
โครงการ การจัดการความรู้ KM ด้านวิจัย Written by Skanyaporn 5
โครงการประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบมณีเวช กับการลดความปวดเมื่อย Written by Skanyaporn 4
โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม Written by Skanyaporn 5
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Written by Skanyaporn 3
โครงการจริยธรรมวิจัยในคน 2561 Written by Skanyaporn 11
ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย สถาบันอยุธยาศึกษา Written by Skanyaporn 8
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ Written by Skanyaporn 10
การประชุมกำหนดชื่อสาขา และขอตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขา Written by Skanyaporn 8
สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 นักศึกษาภาคปกติ Written by Skanyaporn 8

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่