Saturday, 23 June 2018

มคอ.3 (2/2559)

  • Category: มคอ
  • Published: Tuesday, 04 July 2017 07:25
  • Written by Skanyaporn
  • Hits: 342
รูปภาพที่เกี่ยวข้องการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รูปภาพที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปภาพที่เกี่ยวข้องวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 นายเจริญ  จันทร์ทาโล 1 นายจำลอง    ศรีสง่า 1 นายจิรศักดิ์    ชุมวรานนท์
2 ผศ.ดร.บุญล้ำ  สุนทร 2 นายอธิบ    โพทอง 2 นางสาวยุพิน    พวกยะ
3 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชัง 3 นางสาวธราภรณ์    สถาปิตานนท์ 3 ผศ.วชิรา    ปูชตรีรัตน์
4 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ 4 นางรงรอง    แรมสิเยอ 4 ผศ.วิมล    กิตติรักษ์ปัญญา
5 นางสาวปทิตตา  นาควงศ์ 5 นางสุภาพร   ณ หนองคาย 5 นางสาวกันยาลักษณ์    โพธิ์ดง
6 นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ์ 6 นางสาวสุวรรณ    อาจคงหาญ 6 นายสาโรช    ปุริสังคหะ
7 นายพงศ์ธร  รักซ้อน     7 นายวิโรจน์  ยอดสวัสดิ์
8 นายชนาธิป  พรหมเพศ        
9 นายสมเดช อิงคะวะระ        
           
รูปภาพที่เกี่ยวข้องเกษตรศาสตร์ รูปภาพที่เกี่ยวข้องคหกรรมศาสตร์ รูปภาพที่เกี่ยวข้องจุลชีววิทยา
1 รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ 1 นางสาวสุพิชญา  คำคม 1 ผศ.ศิริรัตน์    ศิริพรวิศาล
2 นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ 2 นางสาวนพา  ลีละศุภพงษ์ 2 ดร.สุจิตกัลยา    มฤครัฐอินแปลง
3 ดร.ยุพาภรณ์    จิโรภาสภาณุวงศ์ 3 นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ 3 นางชุติมา    แก้วกระจาย
4 นายสายชล  สุขญาณกิจ 4 นางสาวสุนันทา  คะเนนอก 4 นางธนิดา    ยงยืน
5 นางสาวภารดี   แซ่อึ้ง     5 นางพัชรี    สินธุนาวา
           
รูปภาพที่เกี่ยวข้องคณิตศาสตร์ รูปภาพที่เกี่ยวข้องเคมี รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาธารณสุขชุมชน
1 ผศ.กรองทิพย์     เนียมถนอม 1 ดร.เกตุน์ณนิภา    วันชัย 1 รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ
2 นายกฤษณะ    กันอ่ำ 2 ดร.คงศักดิ์    ปัตตาฤทธิ์ 2 ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล
3 ผศ.จุฑามาศ    ศุภนคร 3 ผศ.ชัชฎาพร    องอาจ 3 นางสาวขวัญศิริ  ทองพูน
4 ดร.ศุกรวรรณ    แซ่อึ้ง 4 ดร.ภควดี   สุขอนันต์ 4 นายวิปัศย์กร  คล้ายเกตุ
5 นางสาวรุ่งรัตน์    สมานหมู่ 5 ผศ.ดร.วิมลพรรณ    รุ่งพรหม 5 นางสาวอัมมันดา  ไชยกาญจน์
6 ดร.วรรณิศศา    มุมทอง 6 นางสาวภัทรวดี    โตปรางกอบสิน 6 ดร.ปวีณา  รัตนเสนา
7 นางสาวสิรีพัชร    แสงสว่าง 7 นายอภิวัฒน์    แก้วทอง 7 อ.ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์  
8 นางสาวโสภิดา  จิวประเสริฐ 8 นางสาวจันทกานต์   นุชสุข    
           
รูปภาพที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีการผลิตพืช รูปภาพที่เกี่ยวข้องฟิสิกส์ รูปภาพที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 ดร.ปรัชวนี  พิบำรุง 1 ดร.ภัททิรา    หอมหวล 1 ผศ.ปิยธิดา  สุดเสนาะ
2 นายณัฐวุฒิ  จั่นทอง 2 ผศ.อร่าม    ชนะโชติ 2 ผศ.พวงชมพู  หงษ์ชัย
3 ดร.พิชิต    โชดก 3 นางสาวกาญจนา    สาธุพันธ์ 3 นางสาวจันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์
4 ดร.เพชรพิกุล  วางมูล 4 นางสาวจินดาวรรณ    ธรรมปรีชา 4 ดร.พิทยา  ใจคำ
5 นายวุฒิพงษ์  แปงใจ 5 นายศิริวัชร์    อาลักษณสุวรรณ 5 นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข
           
รูปภาพที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รูปภาพที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมไฟฟ้า รูปภาพที่เกี่ยวข้องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ 1 ผศ.คมศักดิ์  หาดขุนทด 1 ผศ.ดร.ชลธิชา  แก้วอนุชิต
2 รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ 2 ผศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 2 นายพชฏ  นรสิงห์
3 นางสาวช่อเพชร  จำปี 3 ผศ.ชาญณรงค์  น้อยบางยาง 3 นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม
4 ผศ.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ 4 ผศ.พิเชษฐ์  ศรีสังข์งาม 4 นางสาวสุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์
5 นางสาววัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ 5 นายกรุง  ลือวัฒนา 5 นางสาวเพ็ญนภา    ภู่กันงาม
6 นายอภิชิต  กระจ่างเย่า 6 นายสุทัศน์  อู่ทอง    
           
รูปภาพที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม        
1 ดร.ประดินันท์    รัศมีพงศ์        
2 นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ        
3 นางสาวเบญจวรรณ    มหิทธิรุกข์        
4 นางสาววัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์        

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่