Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

มคอ.3

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

       อาจารย์อธิบ โพทอง

       อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ

       อาจารย์ชัยพฤษ์ ชูดำ

       อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ

       อาจารย์สุภาพร ณ หนองคาย

       อาจารย์ธราภรณ์  สถาปิตานนท์

       อาจารย์จำลอง ศรีสง่า

   หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

   หลักสูตรคณิตศาสตร์

   หลักสูตรฟิสิกส์

   หลักสูตรเคมี

   หลักสูตรจุลชีววิทยา

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

   หลักสูตรเกษตรศาสตร์

   หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช

   หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

   หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่