Friday, 25 May 2018

พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น เรื่องผลงานการพิจารณาคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นประจำปี 2558 พร้อมเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “ครบรอบ 110 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่

1.ดร.ภัททิรา หอมหวน                  

2.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

3.อาจารย์สุนันทา คะเนนอก

4.อาจารย์ภัทรวดี โตปรางกอบสิน

5.ดร.พิทยา ใจคำ             

6.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

7.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

8.ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

9.อาจารย์ชุติมา แก้วกระจาย                           

10.อาจารย์วิปัศย์กร คล้ายเกตุ

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นทุกท่าน และพร้อมด้วยนักศึกษาร่วมกิจกรรมดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่