Friday, 25 May 2018

ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ปี 2016

1. อรวรรณ ธีระกาย, สุวรรณ อาจคงหาญ, สุภาพร ณ หนองคาย, อธิบ โพทอง, แอปพลิเคชันแผนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

2. รัฐธีตา รักสัตย์, นางรงรอง แรมสิเยอ, นายชัยพฤกษ์ ชูดำ, ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ ระบบหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

3. วัชระ  น้อยศรี,นายชัยพฤกษ์ ชูดำ, สุภาพร ณ หนองคาย, อธิบ โพทอง, แอปพลิเคชันล่องบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

4. สิริอนันต์ ชาติงาม, วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์, ยุพิน พวกยะ, สาโรช ปุริสังคะหะ, ระบบบริหารวัสดุคงคลังบริษัทเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัด, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

5. จักรพงศ์ อินทร์พร, นายชัยพฤกษ์ ชูดำ, สาโรช ปุริสังคะหะ, กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง, เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

6. สุนันทา ป้อมทอง, ยุพิน พวกยะ, สาโรช ปุริสังคะหะ, กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง, ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัช, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

7. ศุจินธร ใหม่สิงห์, วชิรา ปูชตรีรัตน์, ยุพิน พวกยะ, จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์, ระบบจัดการร้านอาหารครัวลลิตา, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

8. จิราภรณ์ นาคพึ่ง, จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์, วิโรจน์ ยอดสัวสดิ์, สาโรช ปุริสังคะหะ, เกมคณิตศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

ปี 2015

1. อ.ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์, Species diversity of benthic macrofauna on the intertidal zone of seacoasts in Krabi, Trang and Satun Provinces, Thailand/เจ้าของวารสาร : Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)/ปีที่พิมพ์ 2015  ฉบับที่ 11, International Journal of Agricultural Technology (IJAT)

2. Nitttaya rodpontuk, Pattrawadee Toprangkobsin, Aphiwat Keaethong, The efficiency of crude leaf extracts from five plants species in moracae family as potentially active antibacterial agents., The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6)

3. อ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง, การเลี้ยงหมูหลุม:อาชีพใหม่ที่น่าสนใจ, วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า (ฉบับพิเศษ),15(15)

4. อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา, Antimicrobial activities of some local plants of Thailand against acne-producing bacteria./หน้า 184-192/, เจ้าของวารสาร : Chiang Mai University/ปีที่พิมพ์ 2015 ฉบับที่ 3 

5. อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา, Inhibitory effects of preserved crude herbal extracts against fungal plant pathogens./International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015./, ชื่อวารสาร : MSU-IPSFAB2015/เจ้าของวารสาร : Faculty of Technology, Mahasarakham University/ปีที่พิมพ์   2015               

6. อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา, Efficacy of Xenorhabdus stockiae PB09 metabolites against fungal plant pathogens./International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015., ชื่อวารสาร : MSU-IPSFAB2015 เจ้าของวารสาร : Faculty of Technology, Mahasarakham University/ปีที่พิมพ์ 2015            

7. อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา, Effect of germination and roasting on the concentration of total phenolic compounds and antioxidants in “RD6 Thanyasirin” rice./ International Postgraduate Symposium on Food, Agriculture and Biotechnology 2015./, ชื่อวารสาร : MSU-IPSFAB2015 เจ้าของวารสาร : Faculty of Technology, Mahasarakham University/ปีที่พิมพ์ 2015         

ปี 2014

 

ผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ปี 2016

1. รงรอง แรมสิเยอ, การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสคิวอาร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University” ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙

ปี 2015

1. รงรอง แรมสิเยอ, บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

2. สุวรรณ อาจคงหาญ, ปัจจัยการตัดสินใจทำเว็บไซต์ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน"ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

3. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์, การศึกษากิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบ STEM มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย, รายงานวิจัยประจำปีมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเลขที่ 23, 105-125 (2015)

4. อ.ภารดี แซ่อึ้ง, การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบหมักผักตบชวาแบบหมุนเวียนน้ำ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7. 30-31 มีนาคม 2558 หน้า 739-746., ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

5. อ.ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์, ผลของไดแคมบาต่อการชักนำแคลลัส และการพัฒนาของขมิ้นชันในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร46 (3) (พิเศษ): 605-608., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

6. รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์, ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดต่อการยับยังการเจริญของเชื้อรา Alternaria sp.สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3) (พิเศษ): 449-452., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

7. รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์, ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดต่อการยับยังการเจริญของเชื้อรา Fusarium semitectum สาเหตุโรคเมล็ดด่างของข้าว. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (1) (พิเศษ): 375-378., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

8. รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์, วันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของถั่วลันเตาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (1) (พิเศษ): 195-198., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

9. อ.สายชล สุขญาณกิจ, เปรียบเทียบปริมาณน้ำสัมพัทธ์ความชื้นในดินและการเจริญเติบโตของทานตะวันที่ปลูกในดินเนื้อละเอียดที่ระยะการเจริญเติบโตต่างๆ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3) (พิเศษ): 397-400., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

10. อ.สายชล สุขญาณกิจ, ผลของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและธาตุอาหารหลักในข้าวเจ้าพันธุ์ กข41 ที่ปลูกในชุดดินอยุธยา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 (3) (พิเศษ):577-580., วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

11. อ.สายชล สุขญาณกิจ, ผลของระดับฟอสฟอรัสต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดฟอสฟอรัสในข้าวเจ้าพันธุ์ กข41. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12. 6-7 ธันวาคม 2558 หน้า 1751-1758., การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12

12. อ.อัณธิกา เสงี่ยมใจ, การศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มของตู้น้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/เจ้าของวารสาร : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี/ปีที่พิมพ์ 2558 ฉบับที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.  2558, การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9

13. ผศ.ชัชฎาพร องอาจ, ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดวัชพืช, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน –ธันวาคม 2558 หน้า 285-288

14. ผศ.ชัชฎาพร องอาจ, คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน –ธันวาคม 2558 หน้า 321-324 

15. อ.สุวรรณ อาจคงหาญ, การศึกษาเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี กรณีศึกษาศิลปวัตถุเรือไทยลุ่มน้ำภาคกลางจำลอง สถาบันอยุธยาศึกษา, การประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง  อนาคตการจัดการศึกษาและการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (The 3rd  National Symposium on Education 2015) วันที่ 14-15  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 จัดโดย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ณ  โรงแรมวีวัน โฮเต็ล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

16. อ.สุวรรณ อาจคงหาญ, อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อระยะการให้นมบุตรของคุณแม่ทำงาน, การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 (Breastfeeding and Work – Let’s Make is Work) วันที่ 2-4 กันยายน 2558 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุเทพมหานคร

17. ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ, อ.ดร.พิทยา ใจคำ, ผลของการแปรรูปด้วยความดันสูงยิ่งต่อคุณภาพของลิ้นจี่พันธุ์ กิมเจ็งในน้ำเชื่อม, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

18. ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย, ผลของสารให้ความคงตัวต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

19. อ.ดร.พิทยา ใจคำ, การรอดชีวิตของโปรไบโอติกในช็อกโกแล็ตใน  ระหว่างการเก็บรักษา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

20. อ.จันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อปลาตะเพียน, การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 กรุงเทพ (Poster Presentation)

21. อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของมะขามป้อมผงกึ่งสำเร็จรูป, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

22. อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข, การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยากะทิผงกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้กากถั่วเหลืองทดแทนเนื้อปลา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

23. อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง, นางสาวชมพร สุวินทรากร, ผลของการใช้มูลหนอนนกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือยาว, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

24. อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง, นางสาวกนิษฐา ขลังธรรมเนียม, ผลการจัดการดินและปุ๋ยของเกษตรกรต่อสภาวะธาตุอาหารในดินนา, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

25. อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง, ฟอสฟอรัสและการชะละลายฟอสฟอรัสในดินนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วารสารแก่นเกษตร, 43(1)

26. อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง, การใช้ปุ๋ยอิทรีย์อัดเม็ดมูลหนอนนกเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23(2)

27. อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ, ผลของรังสีแกรมมาต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการอยู่รอดของแพงพวยฝรั่ง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

28. อ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง, การมีส่วนร่วมในโครงการโรงเรียนชาวนาของเกษตรกรในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

29. อ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง, การยอมรับต่อระบบการจัดการคุณภาพข้าว (GAP) ของเกษตรกรในอำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3) (พิเศษ)

30. อ.อัมมันดา ไชยกาญจน์, การปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของนักศึกษาแพทย์พรีคลินิกชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ 22-25 สิงหาคม 2558, การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 /เจ้าของวารสาร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31. ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการภายใต้เงื่อนไขจากการทํางานและ ความเครียดจากการทํางาน Academic Staff University Employees under Working Conditions and Job Stress, การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5

ปี 2014

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่