เอกสารแบบประเมินภาระงานสายวิชาการ

 
 

แบบประเมินภาระงานสายวิชาการ ช่วงที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

แบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

 

แบบประเมินภาระงานสายวิชาการ ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560)

แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

แบบประเมินภาระงานสายวิชาการ ช่วงที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)

คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

แบบบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

แบบมอบหมายภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  

 

แบบประเมินภาระงานสายวิชาการ ปมว.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนดอกไม้ 1. แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) แบบ ปม.ว.1

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนดอกไม้2. ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) แบบ ปม.ว.2

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสอนและการคิดสัดส่วนภาระงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (ประกาศที่  129)

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เพิ่มเติม)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  (ประกาศที่  284)

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 (ประกาศที่  244)

  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2554

  5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย

  6. ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2553

  7. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานรอง (เพิ่มเติม) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.2559