Thursday, 18 October 2018

แบบมอบหมายภาระงาน / แบบประเมิน ปมว.

เอกสารแบบประเมินภาระงานสายวิชาการ

แบบประเมินภาระงานสายวิชาการ ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
 
 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่