Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

ภาพกิจกรรม

นายสาโรช ไตรโอสถ (ควท.)ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 จาก มสวท.

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายสาโรช ไตรโอสถ นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน  ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 จากมูลนิธิ มสวท.ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา"ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016" (Quality Youths Scholoarship of The Year 2016) จำนวน 19 ทุน พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่