Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

ภาพกิจกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Asia Euro University

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Asia Euro University วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่