Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

ภาพกิจกรรม

รับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีกระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีกระบวนการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่