Saturday, 23 June 2018

Previous Next

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม   บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "พระปรีชาญาณในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย" และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง 15 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังมีการประกวดผลงานการแข่งขันต่างๆ การบรรยายวิชาการโดย รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ บรรยาย เรื่อง "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม จัดขึ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  

 

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ประกาศผลการตัดสินโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา (รอบPortfolio ครั้งที่ 2)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 1 - 4)

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่