Friday, 15 December 2017
stem

stem

Previous Next
stem stem

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

พิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร งานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ประกาศผลการตัดสินโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด คลิปสั้น สำนึกไกล ขยะลดได้ด้วย 3R

กำหนดการงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 60

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม google app 27-28 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่ 2

ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

ให้นักศึกษาภาคปกติรุ่นปี2558 และรุ่นปี2559 เข้าทดสอบ Post test ในโปรแกรมSpeexx ครั้งที่2

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร=>>(http://2014.aru.ac.th/index.php/bosure)
***สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตาและเด็กดีมีที่เรียน

สาขาอาชีวอนามัย รับสมัครนักศึกษา ปี 2560

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน(ภาคเรียนที่ 3/2559) นักศึกษาภาคปกติ(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4(ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา)

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปี พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ. 2558 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน จำนวน 2,325,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จำนวน 1,710,000 บาท รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 4,035,000 บาท มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) จำนวน 89.50 คน เมื่อนำมาคิดคำนวณตามเกณฑ์เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเท่ากับ 45,083.80 บาท/ คน และได้คะแนนเท่ากับ 3.76 คะแนน โดยจำแนกทุนวิจัย ดังนี้

ที่

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

งบประมาณ

ประเภททุน

ทุนวิจัยภายใน

1

ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

ระบบการประจุไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสำหรับแบบรถไฟฟ้าจำลอง

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

การอยู่รอดของโปรไบโอติกที่ผ่านการเคลือบแบบหลายชั้นในโยเกิร์ตผสมสมุนไพร

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3

อ.ดร.พิชิต โชดก

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะราชิโดนิกและกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิกโดยมอส Physcomitrella patens โดยวิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

ผลของการฉายรังสีแกมม่าต่อดาวกระจาย

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5

อ.ดร.ภควดี สุขอนันต์

พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่กระตุ้นด้วย H3PO4

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะดรีนิก (เอดีเอ) และกรดโอเมกา 3 โดโคซาเพนทาอีโนอิก (กรอดโอเมก้า 3 ดีพีเอ โดย Physcomitrella patens N64 โดยใช้วิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7

อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง

ผลการใช้ปุ๋ยต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8

อ.สุพิชญา คำคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัฟฟินทดแทนด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9

ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การคัดเลือกเชื้อแบทีเรียสร้างสารแกมม่าพอลิกลูตาเมตสำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

400,000

วช.

10

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)

500,000

วช.

11

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

การปรับปรุงพันธุ์แพงพวยทนแล้งด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) 6000

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง

ผลของการจัดการฟางข้าวต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข

ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของขนมปังแซนด์วิช

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

อ.ภารดี แซ่อึ้ง

การใช้วัสดุแกลบ ก้านมะพร้าวและผักตบชวา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

อ.สายชล สุขญาณกิจ

ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมจีน

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16

อ.ดร.ยุพาภรณ์ ศิริโฉม

การเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินในดอก ใบอ่อน และแคลลัสกุหลาบ

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

อ.สุนันทา คะเนนอก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระธงทองเสริมแป้งข้าวกล้องหอมนิล

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากน้ำนมข้าวโพดสีม่วง

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

อ.สุววรณ อาจคงหาญ

อิทธิพลของสื่ออนไลน์ที่มีผลต่อระยะการให้นมบุตรของแม่วัยทำงาน

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลของการขาดน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานและข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะ

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนู 2 สายพันธุ์

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลของอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.41

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

อ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

การกำจัด Cr(VI) ในน้ำด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้ AgCl/Ag-algnate เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

30,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

อ.ดร.เพชรพิกุล วางมูล

ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และ non-aflatoxigenic Aspergillus flavus ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus สาเหตุการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพด

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

อ.สภาพร ณ หนองคาย

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ๊อบเจกต์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากรากเตยหอมเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

อ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

การสังเคราะห์ AgCl/Ag อัลจิเนตบีดที่เชื่อมขวางด้วยกลูตารอลดีไฮด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการสลายสีย้อมอะโซภายใต้การฉายแสงวิสิเบิล

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

อ.ดร.ภควดี สุขอนันต์

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากฝักมะค่าโมงโดยใช้ NaOH เป็นสารกระตุ้น

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

อ.อภิวัฒน์ แก้วทอง

การต้านแบคทีเรียของสารเชิงซ้อนโลหะทรานซิซั่นกับลิแกนด์ซาลิไซลัสดีไฮด์ Schiff base กับ 2:2 bipyridine

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31

อ.สาโรช ปุริสังคะ

ระบบบริหารสินค้าคงคลังบริษัทเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัดและเป็นกรณีศึกษา

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

อ.ยุพิน พวกยะ

ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัช

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

ระบบสารสนเทศจัดการร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านปลาช่อนกินลม

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

อ.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์

เกมคณิตศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36

อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนสำหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนและคลื่นเสียงความถี่สูงต่อคุณภาพด้านเคมีกายภาพและด้านจุลชีววิทยาของน้ำผึ้ง

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38

อ.ดร.พิชิต โชดก

การเพิ่มการผลิตกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (อีพีเอ) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีน Saprolegnia diclina ∆17-desturase

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การเพิ่มการผลิตกรดโอเมก้า 3 โดโคซาเพนทาอีโนอิก (กรดโอเมก้า 3 ดีพีเอ) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีน Saprolegnia diclina omega-3 desaturase และ Pavlova sp. ∆5-elongase

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

ผลของการฉายรังสีแกรมม่าต่อแพงพวย

30,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

รูปแบบเส้นทางของความเครียดจากการทำงานโดยใช้แบบสอบถาม Thai Job Content (Thai-JCQ) ในแรงงานไทยข้ามถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทย

500,000

วช.

42

อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา

การศึกษาระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรคของโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในประเทศไทย

20,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

43

อ.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44

อ.เพ็ญนภา ภู่กันงาม

โปรแกรมบริหารมือในกลุ่มอาชีพขายโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45

อ.สมปรารถนา สุขเกษม

แนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46

อ.วิปัศย์กร คล้ายเกตุ

การพัฒนารูปแบบคุณภาพมาตรฐานบุคลากรสถานบริการทางด้านสุขภาพที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน

2,325,000

ทุนวิจัยภายนอก

47

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในลำใส้ใหญ่โดยทดสอบในสิ่งแวดล้อมของทางเดินอาหารจำลองและสิ่งมีชีวิต

600,000

สกว.

48

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

350,000

สกอ. 58

49

อ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์จากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

300,000

สกอ. 58

50

อ.ดร.เพชรพิกุล วางมูล

การสำรวจและการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของกล้วย จากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยและการควบคุมโรคโดยชีววิธี

210,000

สกอ. 58

51

อ.สายชล สุขญาณกิจ

การผลิตดินผสมจากผักตบชวา

50,000

สนง.ทสจ.ปท

52

อ.ภารดี แซ่อึ้ง

การพัฒนาต้นแบบระบบพลังงานทดแทนผสมผสานเพื่อใช้ในไร่นา

150,000

สวพ.มก.

53

อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุจากผักตบชวา

50,000

สนง.ทสจ.ปท

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก

1,710,000

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

4,035,000

 

 

 

 

 

ประกาศเรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ2559 ครั้งที่2
ทุนวิจัย วช 2561

ประกาศรับทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปี 61 สนใจสมัครได้ในเว็บ NRMS 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่