Thursday, 22 June 2017
nivo nivo

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

รับสมัครนักศึกษา รอบ 3

วันที่: 19-30 มิ.ย.60

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้อง 31103 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่