Monday, 20 November 2017

รับสมัครนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบPortfolio)

(รอบPortfolio) วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Previous Next
รับสมัครนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบPortfolio) รับสมัครนักศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบPortfolio)

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ประกาศผลการตัดสินโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด คลิปสั้น สำนึกไกล ขยะลดได้ด้วย 3R

กำหนดการงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 60

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม google app 27-28 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่ 2

ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

ให้นักศึกษาภาคปกติรุ่นปี2558 และรุ่นปี2559 เข้าทดสอบ Post test ในโปรแกรมSpeexx ครั้งที่2

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร=>>(http://2014.aru.ac.th/index.php/bosure)
***สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตาและเด็กดีมีที่เรียน

สาขาอาชีวอนามัย รับสมัครนักศึกษา ปี 2560

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน(ภาคเรียนที่ 3/2559) นักศึกษาภาคปกติ(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 (ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)(กองบริการการศึกษา 7/12/59)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559(กองบริการการศึกษา)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 4(ทุกคณะ)(กองบริการการศึกษา)

ข่าวทุนการศึกษา/วิจัย

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ในปี พ.ศ. 2558

ในปี พ.ศ. 2558 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน จำนวน 2,325,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน จำนวน 1,710,000 บาท รวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวนทั้งสิ้น 4,035,000 บาท มีอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) จำนวน 89.50 คน เมื่อนำมาคิดคำนวณตามเกณฑ์เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเท่ากับ 45,083.80 บาท/ คน และได้คะแนนเท่ากับ 3.76 คะแนน โดยจำแนกทุนวิจัย ดังนี้

ที่

ชื่อนักวิจัย

โครงการวิจัย

งบประมาณ

ประเภททุน

ทุนวิจัยภายใน

1

ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

ระบบการประจุไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำสำหรับแบบรถไฟฟ้าจำลอง

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

การอยู่รอดของโปรไบโอติกที่ผ่านการเคลือบแบบหลายชั้นในโยเกิร์ตผสมสมุนไพร

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3

อ.ดร.พิชิต โชดก

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะราชิโดนิกและกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิกโดยมอส Physcomitrella patens โดยวิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

4

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

ผลของการฉายรังสีแกมม่าต่อดาวกระจาย

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5

อ.ดร.ภควดี สุขอนันต์

พื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์จากเปลือกมังคุดที่กระตุ้นด้วย H3PO4

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะดรีนิก (เอดีเอ) และกรดโอเมกา 3 โดโคซาเพนทาอีโนอิก (กรอดโอเมก้า 3 ดีพีเอ โดย Physcomitrella patens N64 โดยใช้วิธีการหาพื้นผิวผลตอบสนองและการเพาะเลี้ยงแบบสองสภาวะ

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7

อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง

ผลการใช้ปุ๋ยต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8

อ.สุพิชญา คำคม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มัฟฟินทดแทนด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่

30,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9

ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

การคัดเลือกเชื้อแบทีเรียสร้างสารแกมม่าพอลิกลูตาเมตสำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

400,000

วช.

10

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การศึกษาคุณสมบัติของยีนที่ควบคุมการผลิตสารสีแคโรทีนอยด์และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากดอกโสน (Sesbania javanica)

500,000

วช.

11

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

การปรับปรุงพันธุ์แพงพวยทนแล้งด้วยโพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) 6000

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

อ.ดร.ปรัชวนี พิบำรุง

ผลของการจัดการฟางข้าวต่อการสะสมคาร์บอนในดินนา

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13

อ.สุภาวิณี แสนทวีสุข

ผลของใยอาหารจากแกนสับปะรดที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของขนมปังแซนด์วิช

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14

อ.ภารดี แซ่อึ้ง

การใช้วัสดุแกลบ ก้านมะพร้าวและผักตบชวา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

อ.สายชล สุขญาณกิจ

ผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักโขมจีน

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16

อ.ดร.ยุพาภรณ์ ศิริโฉม

การเปรียบเทียบปริมาณแอนโทไซยานินในดอก ใบอ่อน และแคลลัสกุหลาบ

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17

อ.สุนันทา คะเนนอก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระธงทองเสริมแป้งข้าวกล้องหอมนิล

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18

อ.นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากน้ำนมข้าวโพดสีม่วง

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

อ.สุววรณ อาจคงหาญ

อิทธิพลของสื่ออนไลน์ที่มีผลต่อระยะการให้นมบุตรของแม่วัยทำงาน

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลของการขาดน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานและข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะ

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลการให้น้ำต่อการเจริญเติบโตของพริกขี้หนู 2 สายพันธุ์

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22

รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์

ผลของอายุการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว กข.41

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

อ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

การกำจัด Cr(VI) ในน้ำด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้ AgCl/Ag-algnate เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

30,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24

ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม

การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานของนักศึกษาครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25

อ.ดร.เพชรพิกุล วางมูล

ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และ non-aflatoxigenic Aspergillus flavus ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus สาเหตุการเกิดอะฟลาทอกซินในข้าวโพด

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26

อ.สภาพร ณ หนองคาย

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงอ๊อบเจกต์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน

20,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

สารยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสจากรากเตยหอมเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28

อ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

การสังเคราะห์ AgCl/Ag อัลจิเนตบีดที่เชื่อมขวางด้วยกลูตารอลดีไฮด์เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการสลายสีย้อมอะโซภายใต้การฉายแสงวิสิเบิล

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29

อ.ดร.ภควดี สุขอนันต์

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์จากฝักมะค่าโมงโดยใช้ NaOH เป็นสารกระตุ้น

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30

อ.อภิวัฒน์ แก้วทอง

การต้านแบคทีเรียของสารเชิงซ้อนโลหะทรานซิซั่นกับลิแกนด์ซาลิไซลัสดีไฮด์ Schiff base กับ 2:2 bipyridine

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31

อ.สาโรช ปุริสังคะ

ระบบบริหารสินค้าคงคลังบริษัทเอเชีย ไฟน์ อาร์ท จำกัดและเป็นกรณีศึกษา

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32

อ.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33

อ.ยุพิน พวกยะ

ระบบสารสนเทศร้านขายยาวรรณกิจเภสัช

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34

อ.จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

ระบบสารสนเทศจัดการร้านอาหาร : กรณีศึกษาร้านปลาช่อนกินลม

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35

อ.วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์

เกมคณิตศาสตร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36

อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุทดแทนสำหรับการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

10,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

ผลของการแปรรูปด้วยความร้อนและคลื่นเสียงความถี่สูงต่อคุณภาพด้านเคมีกายภาพและด้านจุลชีววิทยาของน้ำผึ้ง

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38

อ.ดร.พิชิต โชดก

การเพิ่มการผลิตกรดอีโคซะเพนตะอีโนอิก (อีพีเอ) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีน Saprolegnia diclina ∆17-desturase

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39

อ.ดร.ประดินันท์ รัศมีพงศ์

การเพิ่มการผลิตกรดโอเมก้า 3 โดโคซาเพนทาอีโนอิก (กรดโอเมก้า 3 ดีพีเอ) ในมอส Physcomitrella patens โดยยีน Saprolegnia diclina omega-3 desaturase และ Pavlova sp. ∆5-elongase

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40

อ.ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

ผลของการฉายรังสีแกรมม่าต่อแพงพวย

30,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41

ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต

รูปแบบเส้นทางของความเครียดจากการทำงานโดยใช้แบบสอบถาม Thai Job Content (Thai-JCQ) ในแรงงานไทยข้ามถิ่นเขตภาคกลางของประเทศไทย

500,000

วช.

42

อ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา

การศึกษาระบาดวิทยาและการพยากรณ์โรคของโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในประเทศไทย

20,000

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

43

อ.สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในงานคอมพิวเตอร์

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44

อ.เพ็ญนภา ภู่กันงาม

โปรแกรมบริหารมือในกลุ่มอาชีพขายโรตีสายไหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45

อ.สมปรารถนา สุขเกษม

แนวโน้มการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46

อ.วิปัศย์กร คล้ายเกตุ

การพัฒนารูปแบบคุณภาพมาตรฐานบุคลากรสถานบริการทางด้านสุขภาพที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

50,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายใน

2,325,000

ทุนวิจัยภายนอก

47

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

ผลดีต่อการส่งเสริมสุขภาพของเม่าผงผสมโปรไบโอติกต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในลำใส้ใหญ่โดยทดสอบในสิ่งแวดล้อมของทางเดินอาหารจำลองและสิ่งมีชีวิต

600,000

สกว.

48

อ.ดร.พิทยา ใจคำ

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของข้าวพันธุ์พื้นเมืองของไทยในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

350,000

สกอ. 58

49

อ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

การเปรียบเทียบความหลากหลายของจุลินทรีย์จากโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

300,000

สกอ. 58

50

อ.ดร.เพชรพิกุล วางมูล

การสำรวจและการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดของกล้วย จากพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยและการควบคุมโรคโดยชีววิธี

210,000

สกอ. 58

51

อ.สายชล สุขญาณกิจ

การผลิตดินผสมจากผักตบชวา

50,000

สนง.ทสจ.ปท

52

อ.ภารดี แซ่อึ้ง

การพัฒนาต้นแบบระบบพลังงานทดแทนผสมผสานเพื่อใช้ในไร่นา

150,000

สวพ.มก.

53

อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าโดยใช้วัสดุจากผักตบชวา

50,000

สนง.ทสจ.ปท

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายนอก

1,710,000

รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

4,035,000

 

 

 

 

 

ประกาศเรื่องผลการพิจารณาจัดสรรทุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ2559 ครั้งที่2
ทุนวิจัย วช 2561

ประกาศรับทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปี 61 สนใจสมัครได้ในเว็บ NRMS 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่