Monday, 28 September 2020

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ประเภทโครงการ

แผนการใช้ประโยชน์

พัฒนานักศึกษา

ชุมชน/สังคม

1

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

2

การผลิตผลิตสบู่และยาหม่องที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

3

การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : กิจกรรมหัตถกรรมทำมือสร้างอาชีพ

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

4

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยผักตบชวา

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

5

การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

/

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโดนัท

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

7

กิจกรรมงานประดิษฐ์ดอกไม้จากงานวิจัย ทักษะและประสบการณ์สู่อาชีพ (ครั้งที่ 1)

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

8

การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

9

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จกผักตบชวาเพื่องานอาชีพ

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

10

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

11

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

12

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

13

การอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน CAD/CAM โดยโปรแกรม SolidCAM 2015

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

14

การประดิษฐ์สื่อการสอนทางดาราศาสตร์สำหรับครูระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2559

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

15

พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นแก่อาสาสมัคร  สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

16

การใช้พลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

17

การใช้พลังงานทดแทนจากโซล่าเซลล์ในครัวเรือน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

18

รณรงค์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ ในชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

19

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชสมุนไพรด้วยเทคนิคทินแลร์เยอร์โครมาโทรกราฟี

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

20

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่อง พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

21

ค่ายคณิตศาสตร์

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

22

นักวิทยาศาสตร์น้อย

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

23

เปิดโลกความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหารสู่เยาวชน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

24

อบรมเชิงปฏิบัติการเคมีย่อส่วน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

25

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

26

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรพระราชทาน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

27

การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

28

ค่ายดาราศาสตร์

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

29

เสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

30

เทคโนโลยีสมุนไพรนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

31

นักประดิษฐ์ (ฟิสิกส์) รุ่นเยาว์

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

32

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

33

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแบบสอบถามออนไลน์

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

34

ค่ายดาราศาสตร์

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

35

ค่ายดาราศาสตร์

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

36

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

การให้บริการแบบให้เปล่า

/

 

37

การเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ พื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

38

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

39

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยโดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อกลับคืนสู่ท้องถิ่นสืบสานแนวพระราชดำริ

การให้บริการแบบให้เปล่า

 

/

40

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ก่อให้เกิดรายได้

 

/

 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่