หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. สามารถเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. สามารถเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองปริญญา จาก สภาวิศวกร