Friday, 14 August 2020

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

อาจารย์กฤษณะ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

   

อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
 

 

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. สามารถเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. สามารถเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครู
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon ครู หลักสูตรได้รับการรับรองปริญญา จาก สภาวิศวกร 

 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1.  ปรัชญา (Philosophy)
            คุณภาพ  คุณธรรม  นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาท้องถิ่น 
2.  วิสัยทัศน์ (Vision)            
        ภายใน ปี พ.ศ. 2556   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
 3.  พันธกิจ (Mission)
       3.1   มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
       3.2  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
       3.3  บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสากล  ส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่น             
       3.4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม             
       3.5  การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  โดยเน้นความเป็นธรรมาภิบาลขององค์กร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
       3.6  พัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดสังคมเพื่อ แก้ไข ปัญหาท้องถิ่น

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่