สำนักงานคณบดี

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
   

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 
   

นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ

งานบริหารทั่วไป

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หน่วยการเงินและพัสดุ

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยการประชุม

 
   

นายธวัชชัย คำกัน

งานบริหารทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่

หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

 
   

นางสาวศิริลักษณ์ บุญเลิศ

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยบริหารวิชาการ

 

 
   

นางสาววริศรา แน่นอุดร

งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน

หน่วยบริหารวิชาการ

 

 
   

นายภาณุพันธ์ พันธ์รัม

งานบริการและพัฒนานักศึกษา

หน่วยบริการนักศึกษา

หน่วยพัฒนานักศึกษา

 
   

นายสุรพงษ์ วงค์เพ็ชร์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์

หน่วยบริหานงานทั่วไป

หน่วยท้องฟ้าจำลอง

หน่วยบริการวิชาการ

 
   

นางสาวบุษยา ธูปบูชากร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
   

นายปิยะพงษ์ วงศ์ป้อม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
   

นายณัฎฐพล ศรีช่วงโชติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 
   

นางสาวอุสา ร่วมญาติ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

 
   

นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีไทย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

 
   

นายนพดล อภิระนานนท์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์

 
   

นายชนะพล มูลจันทร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์