Tuesday, 19 September 2017

ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

Name :

Sujidkanlaya Maruekarajtinplaeng
 
  สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
Title :  
Education : รอข้อมูล,Thailand
     
Expertise :  -   
  -  
  -  
   -   
Contact Address : Department :   
  Room : 
  Phone : (035) 3527 6555-9, 
  E-Mail :  

Most Recent Articles

Reward 

1. ปี 2557 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผนแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก

2. ปี 2558 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวนสูงสุดในมหาวิทยาลัย

3. ปี 2558 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

4. ปี 2559 เป็นผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรรยาย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมใหญ๋โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)

5. ปี 2559 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวนสูงสุดในมหาวิทยาลัย

6. ปี 2559 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่