Tuesday, 19 September 2017

บุคลากรสายวิชาการ

ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

Name :

Sujidkanlaya Maruekarajtinplaeng
 
  สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
Title :  
Education : รอข้อมูล,Thailand
     
Expertise :  -   
  -  
  -  
   -   
Contact Address : Department :   
  Room : 
  Phone : (035) 3527 6555-9, 
  E-Mail :  

Most Recent Articles

Reward 

1. ปี 2557 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ เผนแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนมาก

2. ปี 2558 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวนสูงสุดในมหาวิทยาลัย

3. ปี 2558 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

4. ปี 2559 เป็นผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรรยาย กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมใหญ๋โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)

5. ปี 2559 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจำนวนสูงสุดในมหาวิทยาลัย

6. ปี 2559 เป็นนักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

นายชัยพฤกษ์ ชูดำ

 

Name :

Chaiyapruek Choodam
 
  ชัยพฤกษ์ ชูดำ
Title :  
Education : M.Sc. in Information Technology Management (Walailak University),Thailand
     
Expertise :  -  Computer Network
  - Unix
  - Linux
   -  Wireless system 
Contact Address : Department : Information Technology  
  Room : 31113
  Phone : (035) 3527 6555-9, 8067
  E-Mail :  pruek.mit5This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Recent Articles

รัฐธีตา รักสัตย์, รงรอง แรมสิเยอ, ชัยพฤกษ์ ชูดำ, ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ ระบบหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

วัชระ  น้อยศรี, ชัยพฤกษ์ ชูดำ, สุภาพร ณ หนองคาย, อธิบ โพทอง, แอปพลิเคชันล่องบุญ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

จักรพงศ์ อินทร์พร, ชัยพฤกษ์ ชูดำ, สาโรช ปุริสังคะหะ, กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง, เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •   รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
    นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
    นางสาวช่อเพชร จำปี
    นายอภิชิต กระจ่างเย่า
    นางสาววัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 •   นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
    รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
    นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
    ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์
    นายสายชล สุขญาณกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 •   ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ บรรณสาร
    นายกฤษณะ กันอ่ำ
    นางสาวสิริพัชร แสงสว่าง
    ดร.วรรณิศา มุมทอง
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ เนียมถนอม

   

  นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่

   

  นางสาวโสภิดา จิวประเสริฐ

   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดา นัยผ่องศรี
    นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
    นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
    นางสาวสุนันทา คะเนนอก
    นางสาวสุพิชญา คำคม
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร องอาจ
    ดร.ภควดี สุขอนันต์
    ดร.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
    นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย
    นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน
    ดร.จันทกานต์ นุชสุข
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 •   ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
    นางชุติมา แก้วกระจาย
    นางธนิดา ยงยืน
      นางพัชรี สินธุนาวา
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 •   ดร.เพชรพิกุล วางมูล
    นายณัฐวุฒิ จั่นทอง
    ดร.ปรัชวนี พิบำรุง
     
  ดร.วุฒิพงศ์ แปงใจ
    ดร.พิชิต โชดก
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     นายอธิบ โพทอง
      นางรงรอง แรมสิเยอ
      นางสุภาพร ณ หนองคาย
      นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
    นายจำลอง ศรีสง่า
    นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
    นางสาวยุพิน พวกยะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์
    นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
    นายสาโรช ปุริสังคหะ
    นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
    นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา สุดเสนาะ
    นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
    นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
    ดร.พิทยา ใจคำ
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •   นางสาวเบญจวรรณ มหิทธิรุกข์
    นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
    ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
    ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
    นายอภิวัฒน์ แก้วทอง
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 •   รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
    ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
    นางสาวขวัญศิริ ทองพูน
    นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
    ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา
    นายวิปัศย์กร คล้ายเกตุ
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •   นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
    นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
      นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
    นายพชฏ นรสิงห์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร
    นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
    นายเจริญ จันทร์ทาโล
    นายธีรพล ทรัพย์บุญ
    นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
    นางสาวปทิตตา นาควงษ์
    นายพงศ์ธร รักซ้อน
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •   นายกรุง ลือวัฒนา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
    นายสุทัศน์ อู่ทอง
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 •   นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์
    ดร.ภัททิรา หอมหวล
    นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา
    นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ

นางรงรอง แรมสิเยอ

Name :

Rongrong Ramseyer
 
  รงรอง แรมสิเยอ
Title :  
Education : M.Sc. in Information Technology (King Mongkut's University of Technology Thonburi),Thailand
     
Expertise : System Analysis and Design
  Data Structure 
Contact Address : Department : Information Technology  
  Room : 31014
  Phone : (035) 3527 6555-9, 8382
  E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Recent Articles

รงรอง แรมสิเยอ, การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัสคิวอาร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา, วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University” ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙

รัฐธีตา รักสัตย์, รงรอง แรมสิเยอ, ชัยพฤกษ์ ชูดำ, ธราภรณ์ สถาปิตานนท์ ระบบหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 2016) held on April 27th – 29th, 2016 at Faculty of Science and Social Sciences, Burapha University Sakaeo Campus, Thailand

รงรอง แรมสิเยอ, บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่ายปกครอง ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 "คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่