Monday, 19 March 2018

บุคลากรสายวิชาการ

คณาจารย์ประจำหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 •   รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
    นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
    นางสาวช่อเพชร จำปี
    นายอภิชิต กระจ่างเย่า
    นางสาววัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสถ์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 •   นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
    รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์
    นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
    ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภาณุวงศ์
    นายสายชล สุขญาณกิจ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 •   ดร.ศุกรวรรณ แซ่อึ้ง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ บรรณสาร
    นายกฤษณะ กันอ่ำ
    นางสาวสิริพัชร แสงสว่าง
    ดร.วรรณิศา มุมทอง
   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ เนียมถนอม

   

  นางสาวรุ่งรัตน์ สมานหมู่

   

  นางสาวโสภิดา จิวประเสริฐ

   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 •   นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
    นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
    นางสาวสุนันทา คะเนนอก
    นางสาวสุพิชญา คำคม
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาพร องอาจ
    ดร.ภควดี สุขอนันต์
    นางสาวเกตุน์ณนิภา วันชัย
    นางสาวภัทรวดี โตปรางกอบสิน
    ดร.จันทกานต์ นุชสุข
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 •   ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
    นางชุติมา แก้วกระจาย
    นางธนิดา ยงยืน
      นางพัชรี สินธุนาวา
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 •   ดร.เพชรพิกุล วางมูล
    นายณัฐวุฒิ จั่นทอง
    ดร.ปรัชวนี พิบำรุง
     
  ดร.วุฒิพงศ์ แปงใจ
    ดร.พิชิต โชดก
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     นายอธิบ โพทอง
      นางรงรอง แรมสิเยอ
      นางสุภาพร ณ หนองคาย
      นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
    นายจำลอง ศรีสง่า
    นางสาวธราภรณ์ สถาปิตานนท์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
    นางสาวยุพิน พวกยะ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา ปูชตรีรัตน์
    นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
    นายสาโรช ปุริสังคหะ
    นางสาวกันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
    นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงชมพู หงษ์ชัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยธิดา สุดเสนาะ
    นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
    นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
    ดร.พิทยา ใจคำ
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 •   นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
    ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
    ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 •   รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
    ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
    นางสาวอัมมันดา ไชยกาญจน์
    ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา
   
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 •   นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
    นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
      นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
    นายพชฏ นรสิงห์
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
 •   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร
    นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
    นายเจริญ จันทร์ทาโล
    นายธีรพล ทรัพย์บุญ
    นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
    นางสาวปทิตตา นาควงษ์
    นายพงศ์ธร รักซ้อน
   
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 •   ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
    รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
    นายสุทัศน์ อู่ทอง
  กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 •   นางสาวกาญจนา สาธุพันธ์
    ดร.ภัททิรา หอมหวล
    นางสาวจินดาวรรณ ธรรมปรีชา
    นายศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่