ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

อาจารย์กฤษณะ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

   

อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี