Friday, 21 July 2017

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

รองศาสตราจารย์ศานิตย์ สวัสดิกาญจน์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

ดร.ภัททิรา หอมหวล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางสาวช่อเพชร จำปี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่