Monday, 28 September 2020

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

อาจารย์กฤษณะ กันอ่ำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

   

อาจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

   

อาจารย์สมปรารถนา สุขเกษม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

   

อาจารย์พชฏ นรสิงห์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นางวิรินดา มีบำรุง

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
 

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่