Monday, 28 September 2020

ประวัติความเป็นมา

               โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เริ่มผลิตครู ป.กศ. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายจากประตูชัยมายังสถานที่ปัจจุบันใน พ.ศ. 2509    พร้อมได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีหมวดวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการสอนวิชาสายวิทยาศาสตร์และได้เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ประกาศใช้ได้ เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ หมวดวิทยาศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขามัธยมศึกษาวิชาเอกฟิสิกส์เป็นวิชาแรก 

                ในปี  พ.ศ. 2528 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  ฉบับที่ 2  ซึ่งเปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆนอกเหนือจากวิชาชีพครูได้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาต่าง ๆ  เช่น   วิทยาการคอมพิวเตอร์   ชีววิทยาประยุกต์   สถิติประยุกต์   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  เป็นต้น และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ทำให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์โดยตรง

               ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสาระสำคัญส่วนหนึ่งกำหนดให้มีการยุบรวมกันของทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้เกิดเอกภาพในเชิงนโยบายด้านการศึกษาเป็นผลทำให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการต้องรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ    ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมีผลตั้งแต่วันที่  15 มิถุนายน  2547  จึงทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกฐานะให้เป็น   “ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ”    ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอีกครั้ง

               การก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศได้   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทั้ง  การเรียนการสอนและการวิจัย ในด้านการเรียนการสอน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในคณะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นและมีนโยบายส่งอาจารย์เรียนระดับปริญญาเอกเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ในด้านการวิจัยได้ส่งเสริมประสิทธิภาพ    คุณภาพ    อันจะเป็นผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวม   ทั้งนี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยด้วย   นอกจากนี้ยังได้มีการทำวิจัยโดยใช้โจทย์วิจัยของชุมชน   เพื่อให้มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นเป็นที่พึ่งทางวิชาการต่างๆ  แก่ชุมชน    เช่น โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   เป็นต้น                     

               ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    นอกจากการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ในหลายโปรแกรมแล้ว    ยังมีหน้าที่สอนวิชาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ให้กับบัณฑิตสาขาครุศาสตร์วิชาเอกคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ฟิสิกส์และสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา    และยังได้รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยด้วย   เช่น

               -  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์    งานวิจัยทั้งของนักศึกษาอาจารย์และหน่วยงานภายนอกตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

               -  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ในส่วนภูมิภาคขึ้นเป็นประจำทุกปี     โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนบุคคลทั่วไป ได้เห็นความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อชีวิตประจำวันและการพัฒนาประเทศ
               -  คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ( สสวท. )    ดำเนินการโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โดยจัดเป็นทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ในสาขาวิชาเอก  เคมี   ชีวประยุกต์  และวิทยาการคอมพิวเตอร์   ขณะนี้มีนักศึกษาในโครงการ 45 คน (2548 )  นักศึกษาเหล่านี้ได้รับทุนการศึกษาปีละประมาณ   60,000   บาท   โดยเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต   4  ปี  และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 1 ปี รวมเป็น 5 ปี  เมื่อจบแล้วจะบรรจุเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ถ้าไม่สามารถบรรจุได้ภายใน  1  ปี  ก็จะเป็นอิสระจากทุน 

                -  ดำเนินการการประกันคุณภาพของคณะตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่