Sunday, 07 June 2020

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

กำหนดการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

กำหนดการ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่2

26 สิงหาคม 2559

ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

8.30-9.00        ลงทะเบียน

9.00               พิธีเปิด

9.15-10.15      การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนปริญญานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์โดยไม่ลอกผลงานผู้อื่น โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี

10.15-10.30    พักรับประทานอาหารว่าง

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) 

10.30-11.30    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ ห้อง 31020

10.30-12.00    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 31021

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 31021

13.00-14.15    กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ณ ห้อง 31020

การนำเสนอแบบโปสเตอร์  (Poster presentation)

13.00-14.15    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี 

13.00-14.35    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี 

14.35-14.50    พักรับประทานอาหารว่าง

15.30             พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้อง 31020

 

 

 

ตารางให้คำปรึกษา 1/2558

ตารางเวรอาจารย์ให้คำปรึกษา ห้องแนะแนว ภาคเรียน 1/2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัน ช่วงเช้า เวลา 08.30-11.30 น. ช่วงเวลา 11.30-13.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
จันทร์ อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ   อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ
อังคาร อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล
พุธ อาจารย์ธนิดา ยงยืน อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร   อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข
พฤหัสบดี อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภานุวงศ์
ศุกร์ อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รายชื่อบัณฑิตและแถวบัณฑิตสำหรับการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย

ประกาศผลรางวัลการประกวด ศึกชิงเจ้าไอเดีย ในโครงการสร้างความตระหนักดิานสิ่งแวดล้อม (3R) 
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล มารับรางวัลในวันที่ 31 ก.ค.61 
ณ ห้องประชุมอาคารบ้านพลูหลวง ค่ะ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การเตรียมบทความสำหรับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง  

 

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงาน

ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon กระพริบ แบบฟอร์ม บทคัดย่อ (Abstract) 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทร 035-245888

เชิญชวนรับชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1) และรายละเอียดวันเวลาขอรับใบแสดงผลการเรียน

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 -2561

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

การยืนเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 รับตรงอิสระ)

รับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่