Tuesday, 23 January 2018
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

Previous Next
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดพระราชทานปริญญาบัตร

มคอ

มคอ ของแต่ละภาคเรียน

ตารางสอน

ความเสี่ยง

บริการวิชาการ

การจัดการความรู้

งานวิจัย

ภาพกิจกรรม

กำหนดการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

กำหนดการ

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่2

26 สิงหาคม 2559

ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

8.30-9.00        ลงทะเบียน

9.00               พิธีเปิด

9.15-10.15      การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนปริญญานิพนธ์อย่างสร้างสรรค์โดยไม่ลอกผลงานผู้อื่น โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี

10.15-10.30    พักรับประทานอาหารว่าง

การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) 

10.30-11.30    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ณ ห้อง 31020

10.30-12.00    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 31021

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 31021

13.00-14.15    กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ณ ห้อง 31020

การนำเสนอแบบโปสเตอร์  (Poster presentation)

13.00-14.15    กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี 

13.00-14.35    กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องโถงอาคาร 100 ปี 

14.35-14.50    พักรับประทานอาหารว่าง

15.30             พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้อง 31020

 

 

 

ตารางให้คำปรึกษา 1/2558

ตารางเวรอาจารย์ให้คำปรึกษา ห้องแนะแนว ภาคเรียน 1/2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัน ช่วงเช้า เวลา 08.30-11.30 น. ช่วงเวลา 11.30-13.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
จันทร์ อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ   อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ
อังคาร อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล
พุธ อาจารย์ธนิดา ยงยืน อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร   อาจารย์สุภาวิณี แสนทวีสุข
พฤหัสบดี อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก   อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ จิโรภาสภานุวงศ์
ศุกร์ อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์ อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ อาจารย์วิโรจน์ ยอดสวัสดิ์

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

กำหนดการการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ตารางนำเสนอผลงานประชุมวิชาการ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

แบบฟอร์มใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง วันขึ้นปีใหม่ 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม google app 2017

ประกาศผลการตัดสินโครงการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด คลิปสั้น สำนึกไกล ขยะลดได้ด้วย 3R

กำหนดการงานประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ฯ 60

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม google app 27-28 พฤษภาคม 2560

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ชั้นปีที่ 1 - 4)

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 61 (รอบ1 Port Folio)

ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ1 Port Folio

ให้นักศึกษาภาคปกติรุ่นปี2558 และรุ่นปี2559 เข้าทดสอบ Post test ในโปรแกรมSpeexx ครั้งที่2

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2)

ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.aru.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร=>>(http://2014.aru.ac.th/index.php/bosure)
***สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-12 เมษายน 2560
***สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-20 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบโควตาและเด็กดีมีที่เรียน

สาขาอาชีวอนามัย รับสมัครนักศึกษา ปี 2560

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Contact information

    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธา 13000

โทรศัพท์ 0-3524-5888

โทรสาร 0-3524-5888

 

แผนที่