ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม Internet of Thing (IoT) ขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานในโรงเรียน

หัวข้อ “Internet of Things (IoT) ขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 9 มิถุนายน 2561

ณ ห้อง 31104 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์    

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง