ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่ 2