อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ “ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” รุ่นที่2